NBIA04058U Danske naturtyper, økologi og karakteristik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Danish Habitats, Ecology and Characteristics

Uddannelse

MSc Programme in Biology

Kursusindhold

En indføring i de danske terrestriske naturtyper og deres forudsætninger. Metoder til beskrivelse og karakteristik af de forskellige naturtyper, herunder anvendelsen af forskellige organismegrupper (f.eks. planter, svampe, biller) samt vegetationsstruktur, dødt ved og jordbundsforhold som indikatorer.

Målbeskrivelser

At give de studerende en oversigt over danske terrestriske naturtyper, disses økologi og de organismer, der karakteriserer dem (planter, dyr, svampe). At indøve lokalitetsbeskrivelse og -karakteristik under anvendelse af væsentlige økologiske parametre og ved hjælp af relevante organismegrupper.

Efter kurset kan den studerende:

Viden:

 • Definere de vigtigste danske naturtyper, og redegøre for deres opståen (historie).
 • Genkende de vigtigste danske naturtyper ud fra deres organismesammensætning (planter, dyr, svampe)


Færdigheder:

 • Udpege, hvilke taxa der er relevante for karakterisering af en given naturtype.
 • Identificere/anvende relevant bestemmelseslitteratur til at bestemme relevante taxa, oftest til arts-niveau.


Kompetencer:

 • Formidle basale funktionelle/økologiske aspekter af de vigtigste danske naturtyper.
Det er en fordel at have fulgt kurset Organismernes diversitet eller tilsvarende.
Forelæsninger, diskussionstimer og projektarbejde i 7 uger.
Der er et gebyr forbundet med kurset. De studerende betaler selv for mad og drikke.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1,5
 • Ekskursioner
 • 37
 • Forelæsninger
 • 14
 • Projektarbejde
 • 153,5
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter
Løbende bedømmelse baseret på konkrete lokaliteter på feltkurset (vægter 20%). Mundtlig eksamen baseret på de afleverede rapporter over projektarbejdet, der er udført i Københavnsområdet (vægter 40%). Skriftlig eksamination (1 time) (vægter 40%).

Alle delprøver skal bestås separat, men ikke nødvendigvis i den samme eksamensperiode.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i feltkurset er obligatorisk.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.


Hvis krav om deltagelse i feltkursus ikke er opfyldt må kurset tages igen det følgende år.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af de under ”Målbeskrivelser” beskrevne mål.