NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Zoophysiology (Zoofys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Undervisningen er tematisk, og med udgangspunkt i tilpasning til akvatiske og terrestriske miljøer belyses et udvalg af følgende emner: homeostase, energistofskifte, fødeoptagelse og bevægelse, osmoregulering og ekskretion, respiration og kredsløb, døgnrytmer, estivering og hibernering.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende vil kunne forstå og reflektere over begreberne og mekanismerne bag fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom-, celle- og organniveau. Endvidere vil den studerende kunne foreslå eksperimentelle protokoller til belysning af zoofysiologiske problemstillinger.

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre zoofysiologisk relevante beregninger og eksperimenter samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau.

Kompetencer:

Den studerende vil kunne vurdere betydningen af cellulære mekanismer for fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau, samt diskutere betydningen af adaptationer og akklimatisering i dyreverdenen. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre zoologisk relevante eksperimenter.

Kurser svarende til: Kemi (KemiBio), Matematik/Statistik, Almen biokemi, Almen Cellebiologi og Menneskets fysiologi eller tilsvarende kurser.
Forelæsninger, praktiske øvelser og databehandling.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 144
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter og 20 minutters forberedelse
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive en eukaryot celles strukturelle og funktionelle opbygning og relatere funktion til opbygning
 • Skelne mellem aktiv transport, passiv transport/diffusion, co-transport og counter-transport
 • Redegøre kvantitativt for fysisk-kemiske mekanismer, der opretholder ion-gradienter over cellers plasmamembran og vurdere disse gradienters betydning på celle- og organismeniveau
 • Anvende det matematiske udtryk for Michaelis-Menten kinetik, udlede kinetiske konstanter fra en forelagt proces med mætningskinetik, og vurdere konstanternes fysiologiske betydning
 • Forklare og give eksempler på begreberne: thermodynamisk ligevægt, elektrokemisk potentiale, steady state, homeostase og feed-back regulering
 • Beskrive opbygningen af de i pensum omtalte makromolekyler og deres cellulære regulering og funktion på celle og organniveau
 • Beskrive kvalitativt de af følgende fysiologiske emner, der indgår i pensum: energistofskifte, fødeoptagelse, bevægelse, metamorfose, osmoregulering, ekskretion, respiration og kredsløb
 • Relatere døgnrytmer, cryptobiosis, estivering og hibernering til skiftende ydre miljø og beskrive energistofskiftets tilpasning på organ og celleniveau
 • Skelne mellem begreberne fysiologisk adaptation og fysiologisk akklimatisering
 • Analysere fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom, celle- og organismeniveau
 • Med eksempler på akvatiske og terrestriske organismer kunne vurdere arters tilpasning til miljøets fysisk-kemiske forhold
 • Med udleveret figurmateriale visende graf og/eller med anatomisk og ultrastrukturel information forklare og analysere et organs eller organismes fysiologiske reaktioner på givne ydre påvirkninger i laboratoriet eller i det naturlige miljø