NBIA04034U Almen mikrobiologi (Mikrobiol)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

General Microbiology (Mikrobiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Forelæsninger:
Forelæsningerne holdes på baggrund af lærebogen som en gennemgang af en række mikrobiologiske emner med omtale af vigtige begreber og udvalgte bakterier.

Øvelser:
Laboratorieøvelserne er opdelt i flere sekvenser, der omhandler mikrobiel vækst: Mikroorganismer i vores nærmiljø, Identifikation af bakterier og bakterier i spildevand

Kollokvier:
Kollokvierne uddyber emner inden for forskellige områder af mikrobiologien og indeholder læsning og diskussion af udvalgte videnskabelige artikler.

Målbeskrivelser

Kurset i almen mikrobiologi har som formål at give et samlet overblik over mikroorganismerne med eksempler fra mikrobiologiens forskellige områder: stofskiftetyper, bakteriers diversitet, mikroorganismers aktivitet, forekomst og vækstforhold, deres genetiske stabilitet og mobilitet, patogenitet, evolution, økologiske betydning og bioteknologiske anvendelse.
Efter kurset opnår den studerende:

Viden:

 • At have fået et basalt kendskab til de forskellige grupper af mikroorganismer
 • At have tilegnet sig sterilteknik og være i stand til at dyrke og isolere enkelte typer/stammer/arter fra blandede prøver fra naturen
 • At have tilegnet sig en forståelse for forskellene mellem pro- og eukaryot genetik


Færdigheder:

 • At være i stand til at supplere sin viden om mikroorganismer og deres egenskaber med informationer fra litteraturen
 • At kunne foreslå procedurer for molekylær og fysiologisk bakterieidentifikation
 • At kunne redegøre for mikroorganismers betydning for menneskets sygdom og sundhed


Kompetencer:

 • At kunne analysere de mikrobiologiske aspekter af ændringer i substrater og vækstforhold med hjælp af viden om mikroorganismers morfologi, fysiologi og forekomst
 • At kunne læse og analysere videnskabelige artikler med mikrobiologisk indhold
Forelæsninger foregår som en (dobbelt) forelæsning per dag henholdsvis tirsdag og torsdag.
Øvelser/kollokvier foregår over 7 uger med 2 x 2,5 timer pr. hold pr. uge.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 134
 • Forelæsninger
 • 15
 • Kollokvier
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 25
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering, 2 uger
Eksamen består af to delelementer:

1) Skriftlig opgave (vægter 1/3 af den endelige karakter)
Der skal afleveres en opgave under kurset. Lærerne udarbejder opgaveteksterne, som fordeles blandt de studerende ved lodtrækning.

Opgaven, som er af essay-typen, udpeger et mikrobiologisk emne, der skal beskrives og diskuteres med udgangspunkt i nogle selvvalgte videnskabelige artikler, der omhandler emnet. Det er målet at afprøve den studerendes forståelse og brug af de mikrobiologiske begreber.

Besvarelsen må højst være på 7500 anslag (foruden mellemrum og anvendte referencer plus evt. bilagt tabeller eller figurer).

2) En skriftlig prøve (vægter 2/3 af den endelige karakter)
Prøven består af en multiple choice prøve (25%) samt et antal essayopgaver (75%).

Delprøverne skal bestås samlet, og delprøverne behøver ikke at være taget i samme eksamenstermin.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtligt eksamen med 30 minutters forberedelse, 30 minutters eksamination, ingen hjælpemidler.

Hvis den studerende har afleveret en skriftlig opgave inden den ordinære eksamen, kan denne rapport genafleveres, men den studerende må også gerne aflevere en ny.

Den skriftlige opgave tæller 1/3 og den mundtlige eksamination tæller 2/3 af den endelige karakter.

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12, er det målet at den studerende

 • Kan beskrive og forklare den mikrobielle celles opbygning og struktur
 • Kan beskrive mikrobiel vækst, identificere forskellige vækstfaser og foreslå, hvordan væksten kan hæmmes eller forhindres
 • Kan beskrive og skelne mellem mikroorganismernes metabolismetyper
 • Kan vurdere og forklare mikroorganismers rolle og betydning i naturlige systemer, herunder i mennesker
 • Kan beskrive, vurdere og anvende basale mikrobiologiske metoder, herunder sterilteknik
 • Kan analysere og vurdere oplysninger om forekomst og antal af mikroorganismer
 • Kan analysere undersøgelser, der påviser tilstedeværelsen, aktiviteten og diversiteten af mikroorganismer, samt vurdere data fra sådanne undersøgelser
 • Kan beskrive principperne bag spredning af mikroorganismers gener
 • Kan vurdere og analysere videnskabelige artikler om mikrobiologiske emner
 • Kan fremlægge og diskutere mikrobiologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt