NBIA04033U  Almen molekylærbiologi (Molbiol)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

General Molecular Biology (Molbiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Kurset sigter efter at give de studerende en tilstrækkelig fortrolighed med den klassiske såvel som den moderne molekylære genetiks begreber, eksperimentelle grundlag og resultater, således at de har forudsætninger for videre studier i  eksperimentelt-biologiske fag på den valgfrie del. Endvidere læres basale laboratoriefærdigheder.

Kurset bibringer deltagerne en faglig indsigt, som gør det muligt at forstå og diskutere samfundsrelaterede problemstillinger, der har med molekylærbiologi og genetik at gøre. Eksempler herpå er anvendelse af PCR-teknikken indenfor efterforskning af kriminalsager og hvordan nye sygdomme kan opstå.
 
Kurset bibringer også en forståelse af den videnskabelige metode indenfor eksperimentel biologi, hvor man først opstiller en hypotese, og dernæst udtænker en eksperimentel test af denne. På baggrund af resultaterne modificeres hypotesen, og man udvikler nye tests i et dynamisk forløb.
Desuden giver kurset en forståelse af, at vor nuværende faglige viden repræsenterer en række modeller, som muligvis senere vil ændre sig. Lærebogen udgør ikke en absolut sandhed, og det er vigtigt at udvikle en kritisk videnskabelig sans, der er baseret på faktuelle forudsætninger snarere end paratviden. Det betyder også, at for at bestå kurset med karakteren 02 er det ikke nok kun at kunne gengive fra lærebog og vejledninger. Man må kunne kombinere viden i nogen grad for at bestå eksamen.

Vi giver herunder en del "Nøglebegreber", som er et vigtigt udvalg af de ting, man gerne må forstå når kurset er overstået: 

Geners virkningsmåde
Et-gen et-enzym hypotesen
Begreberne Auxotrofi/Prototrofi
Definition af et gen ved komplementation
Rekombination
Alleler
Dominans/recessivitet
Relationen mellem fænotype og genotype
Uafhængig tilfældig segregering af alleler
Kobling
Genetisk afstand
Trefaktor kryds
Interferens
Tetradeanalyse

Mitose
Meiose
Gametdannelse
Haploide og diploide organismer
Virus
Kønsbestemmelse
Homologe kromosomer
Søsterkromatider
Kromosomale translokationer

Aneuploidi, Monoploidi, Polyploidi

DNA polymorfier
RFLP
SNP
Mini- og mikrosatelitter
IS og Transposons

Transkription
RNA polymeraser
Processering af RNA (splejsing, capping, polyA tilføjelse, levetid)
Kontrol af genekspression v. negativ og positiv regulering
Transkriptionsfaktorer (homo og heterodimere)
Principperne for den genetiske kode
Translation

Mutationers opståen (spontan og induceret)
Typer af mutationer (insertion, deletion, dublikation, inversion, translokation)
Suppressormutationer
Cdc mutanter
Cykliner og Cdker
Cell cycle checkpoints
Genetiske ændringer som betinger cancer
Genomstabilitet
Oncogener
Tumorsuppressor-gener

Restriktionsenzymer
Gelelektroforese
Rekombinant DNA teknologi ("Gensplejsning")
cDNA
Biblioteker
Hybridisering
Southern blot
Northern blot

Western blot
Sekventering
PCR

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende opnår praktisk og teoretisk viden om hvordan genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter udføres og fortolkes.
 • Samtidig opnåes en generel viden om om de cellulære mekanismer, der er udslagsgivende for geners udtryk og hvordan følgerne af genetiske ændringer indvirker på disse.
 • De studerende introduceres til primær litteratur og opnår en viden om hvordan lærebogens indhold opstår.


Færdigheder:

 • Kan forklare centrale begreber inden for den klassiske såvel som den molekylære genetik
 • Kan forklare, hvorledes genotypen kan indvirke på fænotypen
 • Kan forklare, hvorledes forskellige mutationstyper ændrer genotypen
 • Kan forklare forskellen mellem genetiske screens og selektioner
 • Kan forklare dynamikken for nedarvning af koblede og ikke koblede alleler
 • Kan beskrive genteknologiske teknikker
 • Kan forklare og diskutere det eksperimentelle grundlag i genetikken
 • Kan analysere og fortolke resultater fra genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter
 • Kan foreslå eksperimenter til belysning af en problemstilling indefor fagets emneområde


Kompetencer:

På dette kursus er der i høj grad lagt op til en forståelse af ansvar for egen læring. Der er ikke nogen undervisningsdel der har mødepligt, men for at opnå motivation til at erhverve sig færdigheder, så tester eksamen alle niveauer af undervisningen.
De studerende introduceres til at læse primær litteratur.

1. KemiBio, BioK1 eller BioFysik (rettet mod biologi og biofysikstuderende)
2. KemiO, AnalytKem og Proteinkemi (rettet mod nat-it-studerende)
3. Enten kurserne i (1), kurserne i (2) eller tilsvarende (rettet mod alle)
Forelæsninger og øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

En studerende som har fulgt og bestået kurset Almen Molekylærbiologi med karakteren 12:

 • Kan forklare centrale begreber inden for den klassiske såvel som den molekylære genetik
 • Kan forklare, hvorledes genotypen kan indvirke på fænotypen
 • Kan forklare, hvorledes forskellige mutationstyper ændrer genotypen
 • Kan forklare forskellen mellem genetiske screens og selektioner
 • Kan forklare dynamikken for nedarvning af koblede og ikke koblede alleler
 • Kan beskrive genteknologiske teknikker
 • Kan forklare og diskutere det eksperimentelle grundlag i genetikken
 • Kan analysere og fortolke resultater fra genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter
 • Kan foreslå eksperimenter til belysning af en problemstilling indefor fagets emneområde


Herunder lægges specielt vægt på, at den studerende kan:

 • Analysere, tolke og vurdere eksperimentelle data
 • Løse sammensatte opgaver indenfor ovenstående emner med integrering af genetisk og molekylærbiologisk viden i analysen af et givent problem
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • E-læring
 • 10
 • Forberedelse
 • 124
 • Forelæsninger
 • 17
 • Praktiske øvelser
 • 27
 • Teoretiske øvelser
 • 22
 • Vejledning
 • 2
 • I alt
 • 206