JSJK00007E Speciale (cand.soc)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Master Thesis

Kursusindhold

Specialet afrunder kandidatuddannelsen og giver mulighed for at vise de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af studiet. Formålet med specialet er, at du lærer at gennemføre et større skriftligt projektarbejde med krav om at kunne indentificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, analysere den med en passende faglig dybde og formidle resultatet skriftligt.
Du har mulighed for at skrive specialet enten individuelt eller i en gruppe på to til fem studerende.

Målbeskrivelser


Mht. viden, har den studerende har viden om:

 • Det juridiske felts traditionelle dogmatiske undersøgelser af gældende ret ved hjælp af juridisk metode
 • Forskellige videnskabsteortiske tilgange og empiriske undersøgelsesmetoder
 • Disse forskellige tilganges og metoders kvantitative og kvalitative undersøgelser og resultater, således som de forekommer i forskellige former for rapporter, monografier og statistiske undersøgelser
 • Teorier om kommunikation og fortolkning
 • Relevante juridiske og etiske forhold i forbindelse med empiriske studier


Mht. færdigheder, har den studerende færdigheder i at:

 • Identificere og afgrænse et egnet samfundsjuridiske emne
 • Formulere, operationalisere samt argumentere for en relevant og faglig velbegrundet problemstilling, som giver grundlag for selvstændige analyser og konklusioner
 • Identificere og selvstændigt indsamle relevant matriale, herunder anvende og evaluere kvantitative og kvalitative undersøgelser
 • Analysere valgte samfundsjuridiske problemstillinger systematisk og under inddragelse af relevant metode
 • Gennemføre og vudere undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet i krydsfeltet mellem egen profession/​faglighed og jura
 • Sikre, at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således af de enkelte delproblemer og- analyser er behandlet logisk og sammenhængende og med en fagligt velbegrundet indbyrdes vægtning


Mht. kompetencer, skal den studerende have kompetencer til at:

 • Strukturere et større skriftligt arbejde logisk og sammenhængende
 • Systematisk og kritisk behandle og reflektere over en valgt problemstilling
 • Argumentere logisk og præcist for konklusioner på grundlag af gennemførte analyser
 • Designe, vurdere og udvælge kvalificerede løsningsforslag til nye, ukendte problemer i egen praksis
 • Perspektivere problemstilling og konklusion, herunder at sætte et emne i samfundsmæssig kontekst, hvor det er relevant
 • Udvælge, afgrænse og begrunde de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen
 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur til læsning i forbindelse med skrivning af specialet:

 • Nielsen, Ole Bruun ( 2011): Juraspecialet – en håndbog. DJØF Forlaget
 • Riis, Thomas & Trzaskowski, Jan (2013): Skriftlig jura – den juridiske fremstilling. Ex Tuto Publishing A/S.
 • Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale!. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Anne Grethe (2004): Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Peter Stray og Lotte Rienecker (2011): Specielt om specialer. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Peter Stray (2003): Klart sprog - i opgaver på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.
 • Rienecker, Lotte m.fl (2005).: Den gode opgave – Håndbog i opgaveskrivning på
  videregående uddannelser
  . Samfundslitteratur
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende aflevere et skriftligt speciale.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-