JSJK00001U  Retssystemers funktion og virke (Cand. soc. i jura)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Legal Systems and their Functions

Kursusindhold

Formålet med dette faglige modul er at give de studerende kendskab til nationale såvel som internationale retssystemers opbygning. Fokus er på kompetenceforhold og processuelle regler. Denne viden skal de studerende sætte i forhold til deres egen professionsfaglighed og placere i en større juridisk sammenhæng, således at de studerende får en dybere forståelse for de retlige problemstillinger, de møder indenfor deres profession. Desuden har faget til formål at kunne identificere særlige retskulturelle træk ved det danske retssystem - set i sin historiske sammenhæng - sammenlignet med kontinental europæisk og anglo-amerikansk retstradition. Kurset bygger ovenpå den juridiske viden om retssystemer, som de studerende har erhvervet sig i deres professionsbacheloruddannelse. De studerende skal gennem modulet arbejde med juridiske problemstillinger, der knytter sig til deres profession, for derved at sikre en faglig progression, der knytter sig til deres erhvervede professionsfaglighed.

Målbeskrivelser

Viden:

- Om det danske retssystems opbygning og sammenhæng med internationale systemer

- Om magtfordelingslæren og myndighedernes funktion set i relation til denne

- Om forvaltningens klagesystemer

- Om karakteristika ved dansk retspleje, herunder adgangen til domstolsprøvelse og 2-instans-princippet

- Om danske myndigheder i et retshistorisk perspektiv - Om den danske retstradition i komparativ belysning

Færdigheder:

- At kunne placere forskellige typer af retlige dokumenter i sin institutionelle og processuelle sammenhæng

- At kunne udfinde særlige nationale og internationale karakteristika ved diverse retskilder

Kompetencer: - Identificere kompetente myndigheder i retlige forhold

- At kunne vurdere processuelle forhold inden for sin bachelor faglighed og mulige procesbelastninger i relation til konkrete problemstillinger

Materiale uploades på Absalon og falder primært inden for almene fag, herunder om retssystemers opbygning, kompetenceforhold og proces. Desuden indgår retshistoriske og komparativ retlige tekster. Endelig vil en del materiale vedrøre konkrete retlige problemstillinger i form af retskilder, der bruges som undervisningscases i forhold til fagets almene horisont. I alt ca. 700 sider

Uddrag af fagets litteratur:

Komparativ ret:

Jaakko Husa et al "Nordic Law - Between Tradtion and Dynamism" 2007 Intersentia.

Jaakko Husa "Nordic Constitutionalism and European Human Rights, Mixing Oil and Water?"

Scandinavian Studies in Law, 2010, Vol. 55, pp. 101-124.

Forfatningsudvikling:

Tamm, Ditlev "Den danske grundlov i europæisk retskultur" Grundloven 150 år, 1999 Folketingets festskrift, København.

Henning Koch "Retssædvane eller statsskik - kampen om parlamentarismen siden 1901" JUR 1990.

EU som retligt system:

Madell, Tom "Mellan offentligt självbestemmande och konkurrenseneutralitet mellen marknadsaktörerna" ss. 19-38 i Den nordiska välfärden och marknaden, skrifter från juridiska institutionen ved Umeå universitet 2010.

Krunke, H & Schulyok, F "National Citizenship and EU Citizenship" i T Giegerich (red.) "The EU between "an ever closer union" and inalienable policy domains of member states" 2014 Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

I forhold til uddannelsens overordnet profil hjælper faget med at integrere jura i de studerendes professionsfaglighed og herved uddanne dem til professionsjurister.
Undervisningen i faget er tilrettelagt som en kombination af individuelt arbejde og gruppearbejde. Undervisningen struktureres over øvelser og case-arbejde, der tager udgangspunkt i, at de studerende lærer at kombinere egen kernefaglighed med en juridisk forståelse. Gruppearbejde er en grundstruktur i undervisningen. De studerende vil både skulle arbejde sammen omkring en fælles professionsfaglighed (eksempelvis socialrådgiver), hvor de kan arbejde i dybden med fælles professionsfaglige problemstillinger. De studerende vil også skulle arbejde sammen på tværs af forskellige
professionsfagligheder. Herved vil de studerende lære at arbejde på tværs af fagligheder, at kunne genkende juridiske problemstillinger og at kunne transferere en erhvervet juridisk viden til andre professionssammenhænge. Det er en central del af fagets undervisning, at de studerende bringer egen viden og refleksion ind i undervisningen. Dette skal understøttes gennem løbende opgaver, hvor de studerende som led i deres forberedelse til eksempel skal finde den relevante lovgivning (national som international) for en professionsfaglig juridisk problemstilling og kunne redegøre for kompetenceforhold og processuelle forhold.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 13. januar 2017

 

Reeksamen

Eksamensdato: 24. februar 2017

Kriterier for bedømmelse

Eksamen er en selvvalgt skriftlig opgave hvor den studerende skal demonstrere målbeskrivelsens viden- og færdighedskompetencer gennem besvarelse af en række af fagets efterbehandlingsspørgsmål.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • I alt
  • 206,25