JJUB55112U Offentlige myndigheders erstatningsansvar - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2016

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Liability of Public Authorities - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2016

Kursusindhold

Offentlige myndigheders erstatningsansvar giver anledning til et voksende antal tvister. Grundlaget for offentlige myndigheders erstatningsansvar adskiller sig imidlertid er på flere punkter fra erstatningsansvar i og uden for kontrakt. Dette hænger sammen med, at myndigheders handlinger og undladelser er undergivet andre hensyn og spilleregler end dem, der gælder for private borgere og virksomheder. I praksis er ansvarsnormen for myndigheder en hybrid sammensætning af bl.a. forvaltningsprocessuelle regler, legalitetsbetragtninger, ligheds- og proportionalitetshensyn, ejendomsretsbeskyttelse og hensyn til effektiv forvaltning suppleret af traditionelle erstatningsretlige hensyn. Hertil kommer, at ansvarsnormen har udviklet sig forskelligt inden for forskellige forvaltningsområder og på flere retsområder tillige påvirkes af EU-retten og at der efter EMRK art. 41 er et objektiveret ansvar ved overtrædelser af EMRK som også omfatter ikkeøkonomisk skade. Målet for faget er at belyse disse grundlæggende problemstillinger og at belyse retsudviklingen på udvalgte retsområder. Undervisningsforløbet er opbygget i to dele.

Første del belyser de forskellige grundhensyn, som er med til at fastlægge normen for offentlige myndigheders erstatningsansvar med omtale af berettigede forventninger og anvendelsen af culpareglen samt den særlige problemstilling mht. tilbagesøgning af ulovligt opkrævede afgifter og gebyrer. Denne del har karakter af en tværgående og teoretisk grundlægning, hvori tillige den erstatningsretlige betydning af EU-ret og EMRK indgår.

Anden del uddyber myndighedsansvaret på en række vigtige delområder:

• Forvaltningens indgreb mod for borgeren (miljøretten)

• Forvaltningens bistand og ydelser til borgeren (socialretten)

• Aftalemæssige relationer (udbudsretten)

• Uretmæssigt opkrævede beløb (afgifter)

• Berettigede forventninger i trepartsrelation ved fysisk og retlig og lovliggørelse (bygge- og planret)

• Erstatningsansvar ved indgreb i offentligt ansattes ansættelsesvilkår

• EU-retligt funderet ansvar

• Erstatningsansvar for uberettigede strafprocessuelle indgreb

• Forældelse og søgsmålsfrister

• Domstolenes ansvar efter tinglysningsloven

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Identificere komplicerede juridiske problemer vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar

- Analysere komplekse problemstillinger mht. offentlige myndigheders erstatningsansvar med forståelse for de særtræk, der har udviklet sig inden for de forskellige retsområder og under hensyn til påvirkning fra EU-retten og EMRK

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger under hensyn til de mange hensyn, der må inddrages ved bedømmelse af offentlige myndigheders erstatningsansvar og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i betingelserne for offentlige myndigheders erstatningsansvar

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kompendium suppleret af artikler og domme – ca. 400-500 sider.

Kompendium er udkast til en antologi om offentlige myndigheders erstatningsansvar udarbejdet i samarbejde med forskere fra andre danske universiteter, og hvor en endelig bogudgave forventes ultimo 2016/primo 2017

Evnen til at analysere konkrete juridiske problemstillinger, der er kendetegnes ved et samspil mellem offentligretlige og privatretlige regler og EUretlige regler samt evne til at selvstændig fremlæggelse.
Grundlæggende kendskab til obligationsret og forvaltningsret og EU-ret samt grundrettigheder
Forelæsninger suppleret af studenterfremlæggelser/​seminar. Der vil til dette brug blive udarbejdet et seminarhæfte.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 343,5
  • Seminar
  • 69
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

12. - 16. december 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet