JJUB55100U  Selskaber og kapitalmarked

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Company Law and capital market

Kursusindhold

Faget giver en indføring i selskabsretten, herunder regnskabsret, og kapitalmarkedsret, hvilket giver en fundamental forståelse for disse områder og samspillet mellem dem.
Faget introducerer en række grundlæggende principper, hvilket giver mulighed for progression i forhold til disse fag på KA. Denne grundlæggende viden forudsættes bekendt for disse fag på KA, og det anbefales derfor, at man har fulgt dette fag på BA og er bekendt med pensum, såfremt man ønsker at følge fagene på KA.
For selskabsret præsenteres selskabsformerne med fokus på finansiering, hæftelse og ledelse.
For regnskabsret præsenteres regnskabet og dets bestanddele samt hvordan regnskabet bruges i juridiske sammenhænge.
For kapitalmarkedsret præsenteres kapitalmarkedets aktører og indretning.
Endvidere præsenteres myndigheder i DK og EU, herunder det nye finansielle tilsynssystem, samt hvordan der reguleres.

Målbeskrivelser

- redegøre og sammenhængende forklare fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer og analysere de forskellige interessenters bevæggrunde for og kommercielle interesser i valg af selskabsform
 - analysere et regnskab og forholde sig kritisk til de valg, som regnskabet repræsentere samt redegøre sammenhængende for regnskabets brug i juridisk sammenhæng 
- redegøre for de enkelte aktørers roller på og for indretningen af kapitalmarkedet og analysere de interesser, der tilgodeses ved reguleringen.
- redegøre for de hensyn, der ligger bag reguleringen af selskaber og kapitalmarked, og for de relevante myndigheder
- redegøre for, hvordan der reguleres, herunder hvilke metoder der bruges, og hvilke fordele og ulemper de forskellige former for regulering indebærer.

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, JL Hansen, (2014), 1. udg., 2. oplag, DJØF Forlag,

Årsrapport og virksomhedsanalyse, Kapitel I-VI, J. Ravn Elkjær og K. Hjulsager, Karnov Group, 7. udgave.

Faget bygger videre på en række af de grundsætninger og retsregler, som deltagerne har stiftet bekendtskab med gennem studierne af de formueretlige fag, herunder navnlig aftaleretten og erstatningsretten. Da selskabsretten imidlertid forfølger visse særlige hensyn, afviger de løsninger, som findes i selskabsretten, på centrale områder fra, hvad der kendes fra den almindelige formueret, hvorved der sker en perspektivering.
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

9. - 13. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 29
  • Praktiske øvelser
  • 17
  • Forberedelse
  • 229
  • I alt
  • 275