JJUB55098U Grundlæggende strafferetspleje

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Criminal Procedure - Fundamental Rules and Principles

Kursusindhold

I kurset tages udgangspunkt i konflikten mellem ønsket om at opklare og straffe kriminalitet og hensynet til mistænkte/sigtedes/tiltaltes retssikkerhed, navnlig frihedsrettighederne, som de er beskrevet i grundloven, og menneskerettighederne, som de er beskrevet i EMRK.

Det er tanken at formidle denne konflikt til de studerende ved hjælp af lovregler samt domme både nationale og Menneskerettighedsdomstolens. De studerende bibringes en forståelse for vanskelighederne med at tilvejebringe den rette balance mellem disse to hensyn, som kræver overvejelser af såvel juridisk som politisk og etisk karakter.
Når kurset er tilendebragt, er det målet at:
- De studerende forstår denne konflikt og kan redegøre for, hvorledes den manifesterer sig i forskellige bestemmelser i retsplejeloven. Dette skulle gerne resultere i:
- De studerende er i stand til at argumentere for de forskellige hensyn, der ligger bag reglerne og domsresultaterne
- De studerende selvstændigt kan forholde sig til den balance, der er skabt af lovgiver og ved domstolene
- De studerende er i stand til juridisk at argumentere for løsningen af konflikten i det enkelte tilfælde, herunder deres eget forslag til løsning.Strafferetspleje er nært knyttet til strafferet. De straffeprocessuelle regler er forudsætningen for, at de strafferetlige regler kan få virkning. De straffeprocessuelle regler dækker efterforskning, sigtelse, tiltalerejsning og domfældelse. Samtidig indeholder straffeprocessen en række regler, som skal beskytte individet i forhold til statsmagten, og dermed nogle af de vigtigste garantier vedrørende forhold, der antages at være af afgørende betydning i et demokratisk samfund.
Denne konflikt vil blive holdt for øje ved beskrivelsen af reglerne, og de studerende vil få lejlighed til at diskutere, hvorvidt afvejningen altid er lykkedes. Endvidere vil domme fra Den europæiske Menneskeretsdomstol blive inddraget i undervisningen, idet art 5 og 6, som vedrører straffeproces, er de mest anvendte bestemmelser i klager til Menneskeretsdomstolen.
Hele processen vil blive beskrevet fra den første mistanke over sigtelse, tiltalerejsning og dom.
Der vil ikke blive foretaget en detailjeret paragrafgennemgang, men blive lagt vægt på forståelsen af formålet med bestemmelserne. Enkelte centrale paragraffer, som f.eks. varetægtsbestemmelserne vil dog blive analyseret i detaljen.

Målbeskrivelser

- redegøre for fagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- analysere komplekse problemstillinger indenfor faget ud fra forskellige fagligt begrundede indfaldsvinkler
- identificere juridiske problemer
- argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger
- formulere og formidle sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Gorm Toftegaard Nielsen, Straffesagens gang, 2016 (udkommer august 2016)
Et antal domme og artikler, der vil findes på Absalon til den enkelte lektion.

Pensum ca. 500-550 sider

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 229
  • Seminar
  • 46
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

19. - 23. december 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet