JJUB55080U  Længerevarende kontraktforhold

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Liability in Longterm Contracts

Kursusindhold

Formålet med faget er at identificere almene retlige kendetegn ved længerevarende kontrakter som grundlag for en (mere) nuanceret forståelse af centrale retsregler i konkrete længerevarende kontraktforhold. Længerevarende kontrakter tjener som grundlag for regulering af en bred vifte af transaktioner af stor samfundsmæssig betydning. Dette gælder for eksempel transportaftaler, entreprise-, it- og skibsbygningsaftaler, forsyningsaftaler samt boligleje-, pleje- og pasningsaftaler. Netop det tidsmæssige aspekt af de længevarende kontrakter samt den omstændighed, at der ofte kontraheres om komplekse, og ressourcekrævende ydelser, udgør imidlertid en udfordring for den almindelige aftale- og obligationsret, der i vid udstrækning er etableret med dag-til-dag transaktioner for øje og uden det element af fleksibilitet, der ofte vil være behov for i længerevarende kontraktforhold.


Under kursets almene del, vil der især blive fokuseret på de gennemgående problemer, der synes at bestå i forbindelse med fastlæggelse af ydelse og ansvar i kontraktforholdet og i forholdet til omverdenen. Forskellige praktiske løsningsmodeller som prisreguleringsklausuler, optioner og ændringsklausuler og genforhandlingsklausuler hentet fra en række forskellige kontrakttyper vil blive præsenteret. Under kursets konkrete del gås i dybden med enkelte, udvalgte kontrakttyper, herunder entrepriseaftalen og transportaftalen. Det undersøges, hvordan man inden for disse kontrakttyper håndterer de særlige problemer, som det længerevarende kontraktforhold giver anledning til.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
- Identificere tværgående juridiske problemer.
- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Undervisningen vil i vid udstrækning være baseret på de studerendes aktive deltagelse og involvere bl.a. processpil og øvelser med folus på kontraktsskrivning.
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

9. - 13. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 46
  • Forberedelse
  • 229
  • I alt
  • 275