JJUB55023U Fast ejendom - regulering og køb

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Real Estate: Purchasing, Land Use - Private and Public Law Perspectives

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til og forståelse for samt evnen til at forklare centrale grundbegreber og retsregler, der regulerer fast ejendom, hvor første del af forløbet drejer sig om købers misligholdelsesbeføjelser over for sælger, anden del af forløbet drejer sig om den privatretlige regulering ved servitutter, naboret og hævd, og tredje del af forløbet drejer sig om planlovens og naturbeskyttelseslovens rådighedsbegrænsninger afsluttende med ekspropriation, mens forureningsreguleringen ikke behandles.

Undervisningen har til formål at opøve den enkelte studerendes evne til ved anvendelse af juridisk metode at identificere problemstillinger i et konkret retsforhold omhandlende fast ejendoms omsætning og anvendelse, samt at analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante offentligretlige og formueretlige retskilder, herunder at argumentere for flere forskellige mulige løsninger og at træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse. Endvidere skal de studerende blive i stand til skriftligt og til dels mundtligt at kunne formidle såvel problemstillingerne som analysen.

Faget giver et grundlæggende kendskab til de grundbegreber og retsregler, som er bestemmende for, hvordan fast ejendom omsættes og anvendes i Danmark. Faget er forankret i både formueretten og den offentlige ret. Faget tager afsæt i de almindelige privat- og offentligretlige regler, som gennemgås på bacheloruddannelsens 1. til 3. år, hvor reglerne om fast ejendom kun omhandles i begrænset omfang. Faget illustrerer, hvordan de almindelige privat- og offentligretlige regler kan anvendes på et specialiseret, praktisk betydningsfuldt retsområde, og gennemgår centrale grundbegreber og retsregler vedrørende omsætning og anvendelse af fast ejendom.

Faget omhandler for det første de formueretlige regler om køb af fast ejendom – herunder misligholdelseslæren og ejerskifteforsikring – og giver dermed et udvidet kendskab til centrale obligations- og tingsretlige regler, der er gennemgået i Formueret II. For det andet omhandler faget de grundlæggende regler, der regulerer anvendelsen af fast ejendom. Disse regler beror i væsentlig grad på offentligretlige regulering ved planer og generelle rådighedsbegrænsninger efter naturbeskyttelsesloven, hvilket suppleres af den privatretlige regulering ved servitutter. Faget illustrerer det ofte komplekse tværfaglige samspil mellem den forvaltningsretlige regulering og privatretlige regler. Faget giver et solidt fagligt grundlag for en række formueretlige og offentligretlige valgfag på kandidatuddannelsen. De særlige regler om forebyggelse, bekæmpelse og ansvar for forurening behandles ikke på dette valgfag, men behandles på BA-valgfaget: Fast ejendom, køb, regulering og forurening, der er på 15 ECTS.

Målbeskrivelser

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger

- Identificere tværgående juridiske problemer.

- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.

- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Peter Pagh: Fast ejendom – regulering og køb, (2013, 2. udgave) side 15-364 + side 521-620

Seminaropgavehæfte

Øvelseshæfte med tidligere eksamensopgaver

Evnen til at analysere konkrete juridiske problemstillinger, der er kendetegnes ved et samspil mellem offentligretlige og privatretlige regler
Grundlæggende kendskab til obligationsret og forvaltningsret
Seminaropgaver med studenterfremlæggelser på grundlag af øvelseshæfte
Faget omfatter fra og med 2016 ikke forureningsregulering og den EU-retlige regulering af rådighed over fast ejendom. Disse emner behandles i valgfaget "Fast ejendom - regulering, forurening og køb" på 15 ECTS - og disse to fag udelukker indbyrdes hinanden.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 229
  • Seminar
  • 46
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Der stilles korte opgaver samt spørgsmål fra forskellige dele af pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

9. januar 2017

Reeksamen

24. februar 2017