JJUB54086U Strafferet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Criminal Law

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i faget Strafferet er for det første at bibringe de studerende de grundlæggende forudsætninger for at arbejde med regler om kriminalisering og sanktionering af lovovertrædelser. Herudover skal undervisningen i faget mere generelt bidrage til, at den studerende udvikler gode almene metodiske færdigheder med hensyn til håndtering af juridisk kildemateriale, argumentation og problemløsning.

 I undervisningen på bacheloruddannelsen lægges vægten på de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde, samt aktuelle eller på anden vis særligt interessante problemstillinger. Faget omfatter fire grundlæggende emnekredse:
1. De almindelige objektive og subjektive betingelser for strafansvar.
2. Udvalgte eksempler på strafbare gerningstyper.
3. Straffene og andre strafferetlige retsfølger.
4. Fuldbyrdelse af straffe og andre strafferetlige sanktioner.

Målbeskrivelser

- Analysere strafferetlig lovgivning, praksis og teori ved brug af fagets metoder;
- Redegøre for og forklare de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde samt fagets retskildelære;
- Identificere og analysere relevante retskilder i forhold til fagets konkrete problemstillinger samt give saglige og kvalificerede begrundelser for løsningsforslag;
- Perspektivere strafferettens plads i retssystemet og reglernes egnethed til i givne sammenhænge at fungere som middel til regulering og styring samt værn om grundlæggende retsstatsprincipper;
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Jørn Vestergaard (red.): Forbrydelser og andre strafbare forhold. 2. udgave (udgivelse juli 2013)
Jørn Vestergaard: Strafferetlige sanktioner, 1. udgave 2012
Jørn Vestergaard: Strafferetlige opgaver og lektionsplaner mv., 2. udgave 2015
Knud Waaben/Lars Bo Langsted: Strafferettens almindelige del I. Ansvarslæren. 6. udgave 2015

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 219
 • Forelæsninger
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Seminar
 • 40
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 12-13. januar 2017

Reeksamen

Eksamensdato: 20-21. februar 2017