JJUA55115U Finansieringsret

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Corporate Finance Law

Kursusindhold

Formålet med faget er at give et dybdegående kendskab til og forståelse af de institutionelle, markedsmæssige og primært juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering, herunder at give de nødvendige forudsætninger for at forstå kilderne til finansiering samt identificere og løse centrale finansieringsretlige problemer.

Finansielle virksomheder, kapitalmarkeder og “private equity” udgør væsentlige kilder til finansiering, og kilderne opererer med - og under - markedsbaserede og regulatoriske krav til at yde finansiering. Kapitalselskabers finansiering kan principielt ske ved tilførsel eller oparbejdelse af egenkapital (egenfinansiering) og/eller ved tilførsel af fremmedkapital (fremmedfinansiering). Faget behandler kilderne til finansiering, egen- og fremmedfinansiering og de hermed forbundne juridiske problemstillinger.

Faget vil tage udgangspunkt i de nedenfor anførte emner. Emnemæssigt befinder faget sig således primært i et krydsfelt mellem selskabsret, kapitalmarkedsret og obligationsret. Skatteretlige problemstillinger vil ikke blive berørt.

- Kilderne til finansiering og vilkår, heriblandt finansielle virksomheder, kapitalmarkeder og private equity

- Reguleringen af kreditvurderinger og kreditvurderingsbureauer

- Finansiering i kapitalselskabsform

- Ledelsens pligter

- Valg af finansieringsform

- Forskelle og ligheder mellem egenkapital og gæld

- Udbud til offentligheden

- Selvfinansiering

- Udstedelse af kapitalandele

- Udstedelse af konvertibelt gældsbrev

- Tilskud

- Optagelse af banklån

- Udstedelse af erhvervsobligationer

- Optagelse af koncerninternt lån

- Optagelse af efterstillet lån

- Kaution og sikkerhedsstillelse for lån

Målbeskrivelser

- Forstå finansieringskilderne (herunder deres markeder og vilkår), de finansieringsretlige regler og den aftalepraksis, der har juridisk og forretningsmæssig betydning for kapitalselskabers finansiering;

– Redegøre for de juridiske karakteristika ved egen- og fremmedfinansiering samt for de fordele og ulemper, der er forbundet med disse finansieringsformer;

– Identificere de retlige problemer, som på udvalgte områder opstår ved selskabers finansiering;

– Træffe velbegrundede valg i forhold til konkrete finansieringsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante kilder;

– Analysere, vurdere og diskutere finansieringsretlige problemstillinger og løsningsmuligheder, herunder om andre alternative løsningsmodeller vil være at foretrække;

– Redegøre for finansieringskilder og nye tendenser indenfor finansieringsretten; og

– Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Henrik Kure: Finansieringsret, 1. udgave, 2015, Karnov Group. Hele bogen læses.

Tomas Krüger Andersen: Private Equity, 1. udgave, 2015, DJØF. Hele bogen læses.

Pensum omfatter ca. 750 sider.

Faget vil udvikle de studerendes formueretlige og selskabsretlige færdigheder og udvikle forståelsen for samspillet mellem retlige og finansieringsmæssige tankegange.
Forelæsningsform, suppleret med cases
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Seminar
  • 48
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Forår: 6. - 9. juni 2017

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet