JJUA55113U Miljøret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2017

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Environmental Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2017

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende en indføring i miljørettens forskellige områder (vandforvaltning, naturbeskyttelse, forurening, planlægning mv.) med henblik på at give deltagerne forudsætninger for at arbejde med de mest almindelige miljøretlige problemstillinger.

Kurset indeholder et betydeligt element af praktisk forvaltningsret, men belyser samtidigt miljørettens særlige processuelle regler med offentlig høring og klageadgang, der i betydeligt omfang er følge af EU-regler og Aarhus-konventionen om borgernes rettigheder på miljøområdet. Behandlingen af emnerne tager udgangspunkt i hovedlovene med inddragelse af relevant EUlovgivning og retspraksis. I sidste del af kurset belyses tillige de ofte komplicerede regler, der gælder for miljøprocessen med omtale af administrativ rekurs, domstolsadgang og betydning af Århuskonventionen. Ved hjælp af cases trænes de studerende i at anvende stoffet på praktisk forekommende sager, og der forventes indlagt to processpil i forløbet.

Kurset vil træne de studerende i juridisk analyse af kompliceret faktum med anvendelse af flere forskellige love og EU-regler, hvor der tillige ofte må tages højde for privatretlige retsforhold. Kurset vil endvidere træne de studerende i samspillet mellem materielle regler, håndhævelse og forvaltningsprocessuelle, civil- og strafprocessuelle regler. Efter et velgennemført kursus forløb skal den studerende være i stand til at rådgive eller sagsbehandle i de almindeligt forekomne miljøretlige sager.

Målbeskrivelser

- Identificere komplicerede miljøretlige problemstillinger, herunder samspil mellem forvaltningsret, EU-ret og privat ret og folkeret

- Analysere komplekse problemstillinger indenfor miljøretten ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler og forstå de basale dele af miljørettens faktum

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere miljørettens konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i miljøretten

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Samlet pensum vil være på ca. 500 sider

omfattende: Revsbech & Puggaard: Lærebog i miljøret (4. udg.) 2008 (ca. 300 sider er pensum)

Da dele af lærebogen er forældet, vil der blive udarbejdet et supplerende kompendium samt indgå nyere artikler.

Herudover vil der til hver enkelt lektion skulle læses 1-2 domme

Juridisk analyse af kompliceret faktum og praktisk forvaltningsret samt dybere forståelse af klageregler og domstolsprøvelsen
Grundlæggende kendskab til forvaltningsret og EU-ret og gennemført Civilproces på KA-delen
Kombination af forelæsninger, studenterfremlæggelser og processpil
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Seminar
  • 48
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Forår: 29. maj - 2. juni 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet