JJUA55108U Videregående immaterialret - kendetegnsrettigheder

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Advanced IP Law - the protection of commercial signs

Kursusindhold

Kurset består af tre moduler.

Den konkrete vægtning af disse og af de emner, som vil blive gennemgået afgøres efter relevans og aktualitet og kan aflæses i den relevante materialesamling.

1. modul. Kendetegnsrettens begrundelse og internationale dimension:

Der indledes med en drøftelse af en række almene forhold af betydning for nutidens immaterialret, og kendetegnsret herunder (rets)økonomisk teori. Derudover inddrages udvalgte emner fra den internationale konventionsret, herunder de principper - såsom principperne om national behandling og reciprocitet - der ligger til grund for beskyttelse af udenlandske kendetegn.

2. modul. Den retlige beskyttelse af varemærker og andre forretningskendetegn:

- Varemærkeret som en del af den almindelige kendetegnsret

- Varemærkerettens ekspansion: 3D-varemærker

- Velkendte varemærker

- Varernes frie bevægelighed: Parallelimport og konsumption

- Brug af forretningskendetegn på internettet

- Domænenavne

3. modul. Håndhævelse:

- Lovvalg og Værneting

- Foreløbige forbud og påbud og kompensation

- Toldforordningen og private import af immaterialretlige beskyttede produkter

Målbeskrivelser

- Redegøre for indholdet af de enkelte immaterialretlige discipliner og deres forhold til hinanden på et højere fagligt niveau end det, der kendetegner faget immaterialret

- Redegøre for en række retlige detailspørgsmål inden for de enkelte immaterialretsdiscipliner og forklare og reflektere over de retlige løsninger

- Forklare en række af de bagvedliggende faktorer, der bevirker, at de behandlede regelsæt er udformet som de er, og diskutere, hvilke samfundsmæssige fordele og ulemper der knytter sig til formuleringen af de forskellige retsregler

- Identificere relevante immaterialretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale

- Placere konkrete problemstillinger i en immaterialretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt

- Analysere komplekse immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter

- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe et fagligt begrundede valg for løsningen

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Materialesamling bestående af danske og udenlandske artikler, boguddrag, domme o.lign. (ca. 450 sider).

Kurset er et specialiseringskursus, som bygger videre på den viden, som er opnået på kurset i immaterialret. Hensigten med kurset er at udbygge deltagernes kendskab til den praktiske del af immaterialretten for så vidt angår de retlige spørgsmål, som er knyttet til ”kendetegn” i bred forstand. Der vil blive anlagt en tværgående problemorienteret metode snarere end den rettighedsorienterede metode. Der inddrages også i et vist omfang andre regler end de immaterialretlige (varemærkeret) bl.a. domænenavne, om lovvalg og værneting og om foreløbige retsmidler (bl.a. forbud og toldforordningen).
Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man har bestået ét af kursusfagene: Immaterialret eller EU Intellectual Property Law and Policy in an International Context eller har tilsvarende forudsætninger.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

9. - 13. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet