JJUA55105U Tysk ret i komparativ belysning - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2016

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

German Law in a Comparative Perspective - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2016

Kursusindhold

Tysk ret har haft stor indflydelse på den europæiske retsudvikling og er praktisk relevant for jurister både i den private og den offentlige sektor.

Da faget er omfattet af Københavns Universitets sprogstrategiske satsning indgår sprogundervisning. Det er en forudsætning for at deltage at have et vist minimum kendskab til tysk, således at det med støtte i undervisningen er muligt at læse tyske retskilder og mindre uddrag af tyske lærebøger. Undervisningen foregår på dansk, og eksamensprojektet skrives på dansk for at mindske de sproglige udfordringer. Faget er et projektorienteret kursusfag i tysk ret sammenlignet med dansk ret på grundlag af et selvvalgt godkendt emne.

Kurset falder i 3 dele. Kurset indledes med en oversigt over tysk ret, og hvad der karakteriserer de enkelte juridiske fag sammenlignet med dansk ret. Der tages udgangspunkt i den del af dansk ret, som indgår i den juridiske bacheloruddannelse. Desuden indgår problemstillinger, hvor de faktiske forhold har tilknytning til både Tyskland og Danmark; eksempelvis Femern forbindelsen og handel over den tyske grænse.

- I første del vælger de studerende eget emne efter en kort indføring i tysk ret.

- I anden del indgår informationssøgning med hjælp fra biblioteket. Sprogundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes retskilder. Derudover gives en introduktion til komparativ ret med fokus på, hvorledes tysk ret har haft indflydelse på udviklingen i dansk ret. Denne del danner det metodiske grundlag for den enkelte studerendes komparation.

- I sidste del af undervisningen gives der en nærmere indføring i gældende tysk ret med udgangspunkt i de studerendes valgte emner. De studerende støttes med vejledning i forbindelse med projektskrivningen efter nærmere aftale.

Målbeskrivelser
 • Kendskab til tysk ret.
 • Kendskab til komparativ ret.
 • At kunne foretage et kvalificeret valg af et retligt afgrænset emne med henblik på en komparation.
 • At kunne anvende juridisk metode i tysk ret.
 • At kunne gennemføre en komparativ analyse.

Gerhard Robbers, 'An Introduction to German Law' Nomos 5. udg. 2012

Supplerende materiale i alt ca. 500 sider.

Faget understøtter kompetence til at udfærdige selvstændige skriftlige opgaver på grundlag af selvstændig litteratursøgning. Det komparative element støtter den enkelte studerende i valg af metode og udformning af problemformulering. De studerende får viden om rettens nationale og internationale bundethed og dermed en bredere samfundsmæssig forståelse af retten end dogmatikken.
Projektet skrives på dansk, men der indgår tysk- og engelsksprogede tekster i den anbefalede litteratur. Et vist kendskab til tysk er en forudsætning.
Undervisningen består, dels af lærerundervisning, dels af individuelle og gruppevis fremlæggelser, dels vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 364,5
 • Seminar
 • 48
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 16. december 2016

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet