JJUA55104U Romerretten og europæisk ret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2016

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Roman Law and European Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2016

Kursusindhold

Kurset har som tema juridisk tænknings oprindelse i romerretten, dette tema vil blive fulgt op med læsning af tekster og diskussioner om romerrettens betydning for den senere juridiske udvikling i Europa og ikke mindst betydningen for formueretten i Danmark. Det er således ikke et rent ”historisk” fag, men et fag, hvor kendskab til historiske kilder kombineres med viden om og drøftelse af gældende ret.

Kurset består af tre nogenlunde lige store dele.

Første del er en indføring i latinsk sprog og læsning af romerretlige kilder. Deltagerne læser en indføring i latin for jurister og gøres bekendt med elementært latin i et sådant omfang, at det bliver muligt at identificere og anvende latinsk terminologi og forstå latinens betydning som grundlag for en lang række juridiske termer. Der læses også en række tekster med tilhørende oversættelse.

Kursets anden del vil handle om romerretten som retssystem og romerrettens senere historie i Europa og den øvrige verden. Emnerne vil være romersk formueret, ejendomsret og obligationsret samt familie og arveretten. Vigtig er også Roms forfatning og Rom som forbillede for senere imperier og dens betydning i forbindelse med diskussionen af europæiske og amerikanske forfatninger. Undervisningen vil konfrontere romerretlige og nyere og helt moderne tekster med henblik på at forstå forholdet mellem tradition og det moderne i retsudviklingen. Romerretten som et grundlag for europæisk fællesskab og forståelse af andre systemer i dag vil være et vigtigt tema.

Undervisningen på kursets tredje del foregår som en uges studierejse til Rom, hvor deltagerne på Det danske Institut i Rom vil få mulighed for at møde internationale og danske juridiske forskere og deltage i ekskursioner til relevante lokaliteter i Rom, der sætter romerretten og dens europæiske betydning i perspektiv.

Målbeskrivelser

- Forstå romerrettens betydning for juraens udvikling og kende grundtrækkene af europæisk retsudvikling på grundlag af romerretten

- Kunne anvende og orientere sig om romerske retskilder

- Identificere og forstå grundlæggende formueretlige problemstillinger og deres grundlag romerretten

- Erhvervet en skærpet forståelse af centrale juridiske problemstillinger og kunne anvende den forståelse komparativt og analyserende i forhold til dansk og fremmed ret

Grundlaget for undervisningen er Ditlev Tamm: Romerret samt en række tekster m.v., der uddeles i forbindelse med undervisningen.

Sideantallet vil være ca. 700 sider i alt.

• Indgående kendskab til og forståelse for juraens grundfigurer på tværs af juridiske discipliner
• Styrket kendskab til retsvidenskaben og dens historie som akademisk disciplin
• Indgående kendskab til dansk rets og retsvidenskabs placering i en større international sammenhæng
• Indgående kendskab til en række af juraens etiske og moralske problemstillinger
• Evnen til på et informeret grundlag at diskutere retlige og samfundsmæssige problemstillinger i en national såvel som international sammenhæng med danske og
udenlandske kolleger og andre
• Styrke evnen til at inddrage metodiske perspektiver og resultater fra andre faglige discipliner i analysen af juridiske problemstillinger
• Udvikling af analytiske evner med henblik på selvstændigt at gennemføre retsvidenskabelige analyser ved systematisk, kritisk og selvstændigt at kunne identificere og analysere komplekse retsvidenskabelige problemstillinger
• Selvstændigt tage ansvar for og strukturere egen faglig udvikling og specialisering, samt identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
• Reflektere kritisk over juraens samfundsmæssige rolle i en dansk og international sammenhæng
Kurset er for studerende med interesse for at se deres fag i et større perspektiv, og som ikke viger tilbage for at give sig i kast med danske og fremmedsproglige tekster på højt niveau.
Undervisningen foregår som en vekselvirkning af studenteroplæg, seminarundervisning og diskussioner på grundlag af kilder og andet relevant materiale.
Faget er krævende og forudsætter interesse for at se juraen i et historisk og komparativt perspektiv. Deltagerantallet er begrænset til ca. 15. Deltagelse forudsætter fremmøde og interesse for studierejsen til Rom. Studierejsen til Rom forventes afviklet i en uge
i november, og kan således være placeret samtidig med, at der er undervisning i andre kandidatfag. Det bemærkes, at en del af kursets afvikles i Rom med intensiv undervisning, ca. 20 timer dér. Studerende, der tilmelder sig kurset skal samtidig i en mail stilet til professor Rasmus K. Feldthusen (rasmus.kristian.feldthusen@jur.ku.dk) redegøre for deres faglige forudsætninger og særlige interesse i kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 364,5
  • Seminar
  • 48
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

5. - 9. december 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet