JJUA55073U Selskabsret - kapitalselskaber

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Company Law - Limited Companies

Kursusindhold

Kurset giver deltagerne de nødvendige forudsætninger for at erkende og løse de centrale selskabsretlige problemer, der er knyttet til kapitalselskaber, dvs aktieselskaber og anpartsselskaber.

Kurset vil bl.a. indeholde en gennemgang og diskussion af følgende aktie- og anpartsselskabsretlige emner:

Det er en fordel at have fulgt BA valgfaget Selskabsret og kapitalmarked, men det er ingen betingelse for deltagelse.
 

 • Selskabsrettens grundbegreber, karakteristika og historie
 • Kilder og reguleringsteknik samt EU-selskabsret
 • Forholdet mellem kapitalejer og selskab
 • Almindelige retsgrundsætninger i selskabsretten
 • Kapital og hæftelse
 • Aktien som begreb og værdipapir
 • Vedtægter og ejeraftale
 • Stiftelse
 • Kapitalforhøjelse og -nedsættelse
 • Økonomisk bistand og egne kapitalandele
 • Selskabsledelsen
 • Generalforsamlingen
 • Årsrapport, revision og udbytte
 • Virksomhedssammenslutninger og spaltning
 • Koncerner
 • Selskabers ophør
 • Erstatningsansvar
Målbeskrivelser

- Forklare de grundlæggende karakteristika, hensyn og principper, der præger kapitalselskabsretten
- Redegøre for de selskabsretlige kilder, og være i stand til at afgrænse kapitalselskabsretten i forhold til andre juridiske og samfundsvidenskabelige discipliner
- Forklare bestemmelserne i selskabsloven og årsregnskabsloven
- Identificere selskabsretlige problemer i konkrete sammenhænge, og fastslå, hvilke regler, som i den givne situation er relevante med forståelse af, hvilke hensyn, reglerne tilsigter at beskytte eller fremme
- Træffe et velbegrundet valg i forhold til konkrete selskabsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante kilder
- Analysere og forholde sig til, hvorvidt de gældende regler er hensigtsmæssige eller om andre løsningsmodeller vil være at foretrække
- Redegøre for de væsentligste udviklingstendenser og nye initiativer indenfor kapitalselskabsretten
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 • Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber, 4. udgave 2014, samt Selskabsloven i sin helhed er pensum

 

Supplerende litteratur

 • Seneste udgave af årsregnskabsloven (cirka 80 sider).
Faget bør ikke kombineres med Selskabsformerne, da der er et betydeligt overlap.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 17. januar 2017

Forår: 14. juni 2017

Reeksamen

Efterår: 23. februar 2017

Forår: 8. august 2017