JJUA55059U Udvidet strafferet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Extended Criminal Law

Kursusindhold

Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af en række centrale og i praktisk strafferet hyppigt anvendte bestemmelser i navnlig straffelovens specielle del. Kurset vil herudover have fokus på de internationale aspekter af strafferetten, ligesom spørgsmål i relation til ny lovgivning og behovet for lovændringer vil blive taget op i undervisningen. Aktuelle strafferetlige emner vil endvidere blive taget op og holdt i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. I den forbindelse vil ressourcepersoner fra f.eks. Institut for Menneskerettigheder og Center mod Menneskehandel blive inddraget i undervisningen. Formålet med kurset er at oparbejde juridiske færdigheder inden for det strafferetlige speciale på områder, som ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang gøres til genstand for behandling i faget Strafferet på grunduddannelsen. Det er endvidere formålet, at de studerende bliver i stand til at forstå strafferetten i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og få en indsigt i det internationale samarbejdes betydning for strafferetten i Danmark. Kurset retter sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere inden for politi og anklagemyndighed, domstolene eller advokatverdenen. Følgende emner vil blive behandlet:

 • Forældelse
 • Terrorisme
 • Falsk forklaring og falsk anklage
 • Forbrydelser vedr. bevismidler
 • Almenfarlige forbrydelser
 • Forbrydelser mod kønssædeligheden
 • Forbrydelser mod liv og legeme
 • Forbrydelser mod den personlige frihed
 • Racediskrimination
 • Berigelsesforbrydelser og andre strafbare formuekrænkelser


Den teoretiske gennemgang følges op med opgaver, cases og eksempler fra den praktiske strafferet. I undervisningsforløbet vil der indgå et projektarbejde i grupper under overskriften ”Find og argumentér for et egnet specialeemne inden for strafferetten”.

Målbeskrivelser

- Forklare og analysere gerningsindholdet i hovedparten af de enkelte bestemmelser i straffelovens specielle del
- Redegøre for og forklare afgrænsningen mellem de relevante bestemmelser i straffelovens specielle del samt diskutere forskelle og ligheder mellem bestemmelserne og reflektere over den retlige betydning af den valgte afgrænsning
- Identificere og analysere relevante generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger ud fra et retligt og faktuelt komplekst materiale
- Identificere og analysere strafferetlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt og foretage fagligt velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger
- Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i straffelovens specielle del
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

- Knud Waaben (v/Lars Bo Langsted): Strafferettens specielle del (6. udgave, 2014) - Kapitlerne 1 (dog ikke afsnit V), 2-5, 6 (dog ikke afsnit IV-V), 9 (dog ikke afsnit IV-V) samt 10-11.

- Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov – speciel del (10. udgave, 2012)- Kapitlerne 17,19-20, 23-26 og 28 (om §§ 114-114 h, §§ 119 og 121, § 123 og § 266 b).
- Vagn Greve m.fl.: Kommenteret straffelov - almindelig del (109. udgave, 2013 - kapitel 11 om forældelse.
 
- Diverse artikler

Pensum omfatter ca. 800 sider.

Se målbeskrivelse
Manduktion og gruppearbejde
Som sådant retter kursusfaget sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere i politi og anklagemyndighed, ved domstolene eller som advokat.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 364,5
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Seminar
 • 36
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 dag
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

15. - 16. juni 2017

Reeksamen

9. - 10. august 2017