JJUA55056U  Selskabsskatteret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2017

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Corporate Taxes - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2017

Kursusindhold

Kursusfaget, der er særlig relevant for studerende, som kunne tænke sig fremtidig beskæftigelse som advokat, konsulent i en skatterådgivningsvirksomhed, i Skatteministeriet, Landsskatteretten eller SKAT, tilsigter at give deltagerne en solid indsigt i dansk selskabsskatteret, således at deltagerne får kompetence til at analysere og arbejde med de væsentligste selskabsskatteretlige problemstillinger.
Kursets læringsform tilsigter, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt. Kurset tilsigter, at deltagerne gennem individuelt og kollektivt studium opnår gode færdigheder i relation til identifikation, analyse og stillingtagen til væsentlige selskabsskatteretlige problemstillinger ved – i samarbejde med andre deltagere – at undersøge relevante retskilder for at finde løsninger på givne problemstillinger.

 • Selskabsskatterettens placering i det øvrige skattesystem

- Afgrænsning mod Personbeskatning, I/S, K/S, foreninger, fonde, rette indkomstmodtager

 • Skattepligt

- Fuld skattepligt, SEL § 1, skattesubjekter, indtræden, ændring og ophør, ledelsens sæde, begrænset skattepligt, SEL § 2, skattesubjekter og indkomstarter, ingen skattepligt, SEL § 3, Subjekter, betinget og ubetinget skattefrihed

 • Selskabsstiftelse

- Kapitalfremskaffelse, tynd kapitalisering, begrænset fradragsret for nettofinansieringsudgifter

 • Selvangivelse og skattebetaling

- Skæve regnskabsår, acontoskat, årsopgørelse

 • Indkomstopgørelse

- sammenhængen mellem årsrapporten og skatteregnskabet, selskabsspecifikke regler, transfer pri-cing

 • Udbytte og tilskud

- Ordinært og maskeret udbytte, tilbagesalg til det udstedende selskab, skattepligtige og skattefri til-skud, relationen til reglerne om transfer pricing, grænseoverskridende udbytter og tilskud

 • Rekonstruktion af selskabskapital

- gældsfrigørelse, akkord, konvertering af gæld, underskudsfremførsel, kursgevinstbeskatning,

 • Underskudsfremførsel

- handel med underskudsselskaber, teknisk ejerskifte

 • Sambeskatning

- Koncernbegrebet i dansk skatteret, obligatorisk sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsind-komsten, underskudsudnyttelse, frivillig international sambeskatning, CFC-beskatning

 • Omstrukturering

- skattepligtig eller med succession, successionsbegrebet, virksomhedsomdannelse, aktieombytning, overvejelser om etablering af holdingselskab, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver

 • Likvidation

- Ordinær likvidation eller stille lukning, skattekvittance

Målbeskrivelser

- Diskutere afgræsningen mellem personbeskatning og selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning og reflektere over afgrænsningens betydning for spørgsmålet om rette indkomstmodtager
- Argumentere på baggrund af reglerne om selskabers m.v. subjektive skattepligt og skattepligtens indtræden og ophør samt træffe begrundede valg på baggrund af reglerne
- Analysere reglerne om selskabsstiftelse herunder kapitalfremskaffelse, tynd kapitalisering og begrænset fradragsret for nettofinansieringsudgifter og reflektere over betydningen af disse regler
- Identificere og analysere selskabers m.v. indkomstopgørelse, herunder reglerne om transfer pricing
- Kritisk reflektere over reglerne om den skattemæssige behandling af udbytte og tilskud samt træffe valg på baggrund af reglerne
- Argumentere ud fra reglerne om rekonstruktion af selskabskapital og træffe begrundede valg på baggrund af reglerne
- Analysere reglerne om underskudsfremførsel og identificere relevante problemstillinger ud fra reglerne
- Analysere og argumentere på baggrund af reglerne om sambeskatning og disponere ud fra reglerne
- Diskutere anvendelsen af reglerne om omstrukturering af selskaber m.v. og reflektere over reglernes betydning i en given situation
- Identificere og analysere reglerne om likvidation af selskaber
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Lærebog om indkomstskat, 16. udgave, 2015 Aage Michelsen m.fl.

Kap. 2 i Selskabers renter, 2010 af Kim Wind Andersen (bliver udleveret)

Den Juridiske Vejledning

En række artikler

Lovsamling

 

Supplerende litteratur:

Den Juridiske Vejledning (2016-2). Kan læses på Internettet (www.skat.dk).

Kursusfaget forudsætter, at den studerende har bestået et af følgende kursusfag: Skatteret, Grundlæggende skatteret eller Udvidet skatteret.
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 22. december 2016

Forår: 23. maj 2017

Reeksamen

Efterår: 8. februar 2017

Forår: 3. august 2017

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 34
 • Forberedelse
 • 241
 • I alt
 • 275