JJUA55025U Specialstrafferet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Criminal law regarding specific crimes

Kursusindhold

Regulering af samfundslivet er mangfoldigt og strækker sig fra dyreværnslovgivning, over salg af kopivarer, indregistrering af luksusbiler og regler for opbevaring af fødevarer til beskyttelse af arbejdstagere. Det kan være strafbelagt, hvis normen indenfor et givent område ikke følges. Regler kan være rettet mod både personer og virksomheder, og der kan opstå behov for at konfiskere alt fra våben til kopiprodukter og fiskeriredskaber. Der vil derfor blive undervist i juridiske personers strafansvar. Og fra sanktionslæren inddrages konfiskation og rettighedsfortabelse. Særlovsovertrædelser kræver som udgangspunkt alene uagtsomhed, og vi repeterer og uddyber reglerne herfor. Materielt kigger vi nærmere på arbejdsmiljøloven, registeringsafgiftsloven og retssikkerhedsloven for at belyse særloves karakteristika, særmyndigheders tvangsbeføjelser og valg af rette ansvarssubjekt. Endelig behandles de kvantitativt vigtige områder: færdselsloven, våbenloven, skatte- og afgiftsstrafferetten, og narkotikalovgivningen. Undervisningen suppleres af besøg hos Arbejdstilsynet og eventuelt Københavns politis våbenkontor, ligesom at vi muligvis får besøg af Gadejuristen, der arbejder med de mest udsatte stofmisbrugeres rettigheder. Der vil blive mulighed for at overvære relevante retssager. Undervisningen er baseret på en vekselvirkning mellem en praktisk orienteret manuduktion, diskussion og cases. Der lægges op til en aktiv studenterdeltagelse med en selvstændig stillingtagen til de juridiske problemstillinger, der bliver gennemgået, herunder trænes evnen til at sætte strafferetlige spørgsmål i en politisk kontekst. Fokus er på en forståelse for de gennemgåede lovområder og grundbegreber og deres anvendelse i praksis samt på deres formål, herunder deres politiske kontekst. Som sådant retter kursusfaget sig særligt mod studerende, der påtænker en karriere som politi-dommer- eller advokatfuldmægtige.

Målbeskrivelser

- Redegøre for lovgivers valg af straffebestemmelsers placering i henholdsvis straffeloven og særlovgivningen, herunder redegøre for den bagvedliggende etiske vurdering i forbindelse med dette valg
- Redegøre for skyldkravet for straffebestemmelser i særlovgivningen og kunne reflektere over, hvilke realiteter der på nogle områder ligger til grund for en uagtsomhedsvurdering
- Identificere retssikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med særmyndigheders anvendelse af lovbestemte tvangsmidler og argumentere for, på hvilket tidspunkt retsplejelovens tvangsmidler må antages at være de eneste anvendelige
- Redegøre for systematikken i færdselsloven og forklare og diskutere domstolens praksis i relation til definitionen af uagtsomhedsansvaret
- Identificere konkrete problemstillinger inden for udvalgte særlovsområder og præsentere en fagligt begrundet løsning for områdernes problematikker
- Redegøre for de for særlovgivningen særligt relevante sanktioner og reflektere over deres betydning inden for udvalgte særlovsområder
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
- Diskutere og redegøre for strafferetlige problemstillinger i en politisk kontekst

Litteratur:

 • Kommenteret straffelov, Alm. del, 10. omarbejdede udgave:
  • s. 242-264
  • s. 303-328
  • s. 444-486
  • s. 486-505
 • Immaterialret af Schovsbo, Rosenmeier og Petersen, kapitel I, pkt. A-D og pkt. E2 (kapitlet udleveres)

 

Love:

 • Straffeloven, alm. del
 • Færdselsloven
 • Ordensbekendtgørelsen
 • Lov om euforiserende stoffer og bekendtgørelse om euforiserende stoffer
 • Våbenloven og våbenbekendtgørelsen
 • Arbejdsmiljøloven
 • Dyreværnsloven
 • Varemærkeloven

 

Rigsadvokatmeddelelser:

 • RM 5/1999 – valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar
 • RM 6/2005 – sanktionspåstande i våbenlovssager
 • RM 6/2006 – sanktionspåstande mv. i narkotikasager
 • RM 8/2006 - sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen  
 • RM 2/2008 – sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen
 • RM 5/2010 - behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.)
 • RM 2/2016 - rettighedsfrakendelse
 • RM 4/2000 – sanktionspåstande i færdselssager:
  • afsnit 1
  • afsnit 2
  • afsnit 5
  • afsnit 10-11
  • afsnit 13
  • afsnit 25-29
Kurset giver en grundig indføring i, hvornår, hvem og hvordan vi straffer indenfor særlovgivningen og udenfor straffeloven. Kurset supplerer undervisningen på grunduddannelsen og giver gode forudsætninger for at arbejde som for eksempel anklager eller forsvarsadvokat.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Praktiske øvelser
 • 17
 • Seminar
 • 17
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 16. - 20. januar 2017 (vejl. periode)

Forår: 12. juni - 16. juni, 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet