JJUA54035U Pensionsret

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Pension Law

Kursusindhold

Pensionsordningerne er en hjørnesten i velfærdssamfundet. Værdien af private pensionsformuer overstiger 2.000 mia. kr. fordelt på individuelt eller kollektivt tegnede livs- og pensionsforsikringer, lovregulerede ordninger (ATP og LD), pengeinstitutordninger (kapital- og ratepensioner) og firmapensionskasser. Reglerne for de enkelte ordninger er komplicerede og trods de betydelige værdier er mange retsspørgsmål, herunder af aftaleretlig art, uafklarede. Derfor giver pensionsretten mulighed for at arbejde med van¬skelige retlige problemstillinger ved brug af både formueretlige og offentligretlige regler.

•  Introduktion til pensionsretten: Pensionssystemets opbygning (de tre ”søjler”) og retskilder
• Tjenestemandspension, arbejdsmarkedspension og firmapension. 
• Vilkår i pensionsordninger: Aftaleregulering og dækninger.
• Sociale pensioner i hovedtræk: Hovedlinjerne i pensionsordningerne i søjle 1: Folkepension, førtidspension, fleksjob, efterløn, ATP.
• Det finansielle tilsyn i hovedtræk: Koncessionsreguleringen. Samspillet mellem tilsyns- og aftaleregler. Tilsynets elementer (god skik, solvens mv.). Det tekniske grundlag. Det beregningsmæssige og fordelingsmæssige kontributionsprincip. Påbudsregulering. Solvens. Oplysnings¬forpligtelser.
• Pensionsinstitutternes ledelse, rådgivning og sagsbehandling. Kontrol- og klageregler.
• Aftale- og erstatningsretlige spørgsmål: Hvornår får pensionsløftet retsvirkninger? Retsvirkningerne af fejlagtig optagelse.
• Garantier i pensionsforhold: Retlige konsekvenser af, at et pensionsinstitut ”garanterer” en pensionsydelse eller en depottilskrivning. Retsvirkninger og fortolkning. Kan garantier miste gyldigheden ved senere uforudsete forhold?
• Pensionsbeskatning og pensionsafkastbeskatning i hovedtræk. En gennemgang af hovedreglerne i pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven.
• Pensionsformuers stilling ved ægtefælleskifte og død

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at sætte den studerende i stand til at
- Analysere de forskellige pensionsordninger indhold i et partsperspektiv og i en samfundsmæssig ramme;
- Identificere retlige problemstillinger ved pensionsordningernes etablering og administration og ved ændringer;
- Forstå de retlige rammer for private og offentligretlige pensionsordninger og samspillet mellem disse ordninger;
- Analysere aftaleretlige, arbejdsretlige, foreningsretlige eller tilsynsretlige problemer i enkelte pensionsordninger;
- Træffe velbegrundede valg om specifikke spørgsmål under administration og opfyldelse af en pensionsordning;
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

• Mads Bryde Andersen: Dansk Pensionsret (2013) – dele af bogen læses alene i hovedtræk.
• Andet materiale stillet til rådighed via Absalon.

Pensum omfatter cirka 500 sider.

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

2. - 6. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet