JJUA04739U Immaterialret

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The Law of Intellectual Property

Uddannelse

Skema for sommerkursus 2017:

Uge 29: 3x3 timer online undervisning
Uge 30: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-13 i lokale 8B.3.49
Uge 31: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-13 i lokale 8B.3.49
Uge 32: spørgetime mandag 10-11 i lokale 8B.3.49

Kursusindhold

Den moderne immaterialret er af afgørende betydning for væsentlige dele af kultur- og erhvervssektoren, herunder kommunikationsektoren (presse, radio og TV) og entertainment og de innovationsprægede industrigrene, f.eks. IT- og bioteknologi. Kurset tilsigter at give en indførelse i denne problemstilling ved en gennemgang af det nationale og internationale immaterialretlige normsystem.

Immaterialrettens udvikling er knyttet tæt til samfundets industrialisering, og der er således tale om en relativt ung retsdisciplin. Den er stærkt internationalt orienteret, idet der på området findes vigtige globale konventioner, der har afgørende indflydelse på indholdet af national ret. Det er også en disciplin, der er af stor interesse for samarbejdet inden for EU, og der pågår derfor i disse år en betydningsfuld harmoniseringsproces på EU-plan vedrørende immaterialretten. Dette sker dels gennem harmoniseringsdirektiver, dels gennem forordninger og konventioner. Danmark er indtrådt i Den europæiske Patentkonvention, og er også involveret i et fælleseuropæisk varemærkeretligt og designretligt system. På ophavsrettens område drejer harmoniseringsbestræbelserne sig for tiden navnlig om retshåndhævelse og rettighedsforvaltning.

Indholdet af den danske immaterialret er fastlagt i en række love, navnlig ophavsretsloven, patentloven, designloven og varemærkeloven. For en del er disse love af fællesnordisk beskaffenhed. På området foreligger der også en omfattende retspraksis.

Kendskab til immaterialretten er i vore dage en nødvendighed, dersom man ønsker at kvalificere sig til den del af advokatgerningen, der befatter sig med erhvervsudøvelsen. Det samme gælder vedrørende ansættelse i en række organisationer og institutioner på området.

 Kurset indledes med en kortfattet gennemgang af immaterialrettens generelle struktur og internationale placering. Herefter gennemgås de enkelte rettighedstyper, det vil navnlig sige ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, patentretten, designretten og varemærkeretten. Det internationale samarbejde (Patent-konventionerne, Berner- og Pariserunionen, TRIPs m.v.) inddrages i nødvendigt omfang.

Målbeskrivelser

- Analysere komplekse immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Pensum: Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier, Immaterialret, kap. II- VI, 4. udgave 2015 (Udkommer i august 2015).

Anbefalet supplerende litteratur:
Rosenmeier, Kompendium i immaterialret, Kbh. 2016.
 

Immaterialret og Intellectural Property Law in an international and EU Context (tidligere Intellectual Property Law in an International Context) udelukker hinanden. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.
Der er en indre sammenhæng mellem kurserne Immaterialret og Konkurrenceret, men de kan tages hver for sig og i en vilkårlig orden. Deltagelse i kurset Immaterialret er en betingelse for deltagelse i kurserne Videregående Immaterialret
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 241
  • Seminar
  • 34
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 20. december 2016

Forår: 7. juni 2017

Sommer 2017: 11. august 2017

Reeksamen

Efterår: 9. februar 2017

Forår: 11. august 2017

Sommer 2017: info følger