JJUA04377U Kriminologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Criminology

Kursusindhold

Kriminologi er læren om kriminalitetens udbredelse, årsager og virkninger. Inden for kriminologien søger man således at afdække, hvad der gør mennesker eller grupper/organisationer til kriminelle. Man beskæftiger sig også med kriminalitetens følger, dels for de direkte implicerede (ofre og gerningspersoner) og dels for samfundet generelt. I forlængelse heraf fokuserer man tillige på, hvem der udsættes for kriminalitet og hvorfor. En vigtig del af kriminologien beskæftiger sig med virkningerne af straf, ikke mindst fængselsstraffen. Kursets formål er at formidle og diskutere nogle af kriminologiens hovedresultater, især på områder, der har tilknytning til væsentlige og aktuelle kriminalpolitiske problemstillinger. 

Der tilstræbes en varieret undervisningsform med indslag af forelæsninger og diskussioner.

 
Under kursets forløb vil bl.a. følgende emner blive belyst:

 • Kriminalitetens og kriminologiens historie (kort).

 • Kriminalitetens omfang og karakter i Danmark.

 • Lande med særlig høj eller lav kriminalitet.

 • Kriminalitetsudviklingen, aktuelt og over længere tidsperioder.

 • Ungdoms- og bandekriminalitet.

 • Voldskriminalitet, herunder drab, og seksualkriminalitet.

 • Tyverier og anden berigelseskriminalitet.

 • < >

  Kriminalitetens ofre (viktimologi).

 • Befolkningens retsbevidsthed.

 • Befolkningens angst for kriminalitet.

 • Politiet og kriminaliteten.

 • Straffenes formål og virkninger.

 • Alternativer til (friheds)straf.

 • Hvordan forebygge kriminalitet? (Kriminalprævention).
Målbeskrivelser

Redegøre for og forklare kursusfagets teoretiske og praktiske problemstillinger 
Identificere komplicerede juridiske problemer 
Analysere komplekse problemstillinger indenfor kursusfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler 
Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger 
Perspektivere kursusfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i kursusfaget 
Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Balvig, Flemming (1995), Kriminalitet og social kontrol, Columbus, København (udsolgt fra forlaget; findes på fagets hjemmeside) 
Hauge, Ragnar (2001), Kriminalitetens årsaker: utsnitt av kriminologiens historie. Oslo: Universitetsforlaget

Balvig, Flemming (2011): Lovlydig ungdom, Det Kriminalpræventive Råd (Findes på nettet)

E-bog: Balvig, Holmberg og Snare (2004), Kriminologiske tekster, Digital version 
Øvrige tekster, der fremgår af undervisningsplanen.

Justitsministeriets forskningskontor:
Justitsministeriets Forskningskontor (2014), Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2013

Justitsministeriets Forskningskontor (2016), Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2015

Eventuelle bilag, der udleveres i forbindelse med undervisningen -> Tjek fagets hjemmeside

Forelæsning og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 241
 • Seminar
 • 34
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 døgn
Stillet individuel opgave, 3 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 16. - 19. december 2016

 

Reeksamen

3. - 6. februar 2017