HIVK0313BU Aal., Hverdagsinformationsadfærd, Tilvalg,

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal. Everyday Life Information Seeking (ELIS). Elective

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med forskningsområdet ”hverdagsinformationsadfærd” (eng. Everyday Life Information Seeking (ELIS)) som begreb, fænomen og aktivitet.  

Kurset tager afsæt i klassisk informationsvidenskabelig forståelse af informationsadfærd for ad den vej at introducere ELIS, som det udmøntes i i folks informationspraksis i forhold til arbejde, fritid og hobby.  

Kurset introducerer ELIS-modeller, ELIS i relation til arbejde, fritid og sidstnævnte endvidere i forhold til henholdsvis ”serious leisure” og ”casual leisure”.  Her ud over ses der på specifikke typer af ELIS-studier mhp. at udlede karakteristika, der på et overordnet niveau beskriver og modellere ELIS i den givne kontekst.  Med afsæt i de konkrete studier introduceres endvidere metoder til undersøgelse og studie af ELIS.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

færdigheder i at:

 • identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

kompetencer i at:

 • anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • formidle en videnskabeligt studeret problemstilling

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Afgrænse og behandle en problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne.
 • Forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • McKenzie, P. J. (2003). A model of information practices in accounts of everyday-life information seeking. Journal of Documentation, 59(1), 19–40.
 • Godbold, N. (2006). Beyond Information Seeking: Towards a General Model of Information Behavior.Information Research, 11(4) paper 269.
 • Hartel, J. (2006). Information Activities and Resources in an Episode of Gourmet Cooking. Information Research, 12(1), paper 282. 
 • Stebbins, R. A. (2009). Leisure and Its Relationship to Library and: Information Science: Bridging the Gap. Library Trends, 57(4), 618–631.
Oplæg ved underviser (PB), dialogbaseret holdundervisning med afsæt i ugeopgaver, workshop, og studenteroplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 36,5
 • Eksamensforberedelse
 • 146,4
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksamenssprog: Dansk
Materialet er en skriftlig fremstilling og/eller egenproduktion. Arten af materialet aftales med eksaminator.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må højst være på 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi af den skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til eksaminatorerne. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2016