HIVK0313AU Aal., Kulturstudier - paradigmer og metodologier, Tilvalg

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Cultural Studies - theories and methods, elective

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Det er kursets generelle formål at skabe overblik over traditioner, skole- og teoridannelser indenfor feltet kulturstudier samt de kulturanalytiske metoder der knytter sig til disse teoridannelser. Kurset beskæftiger sig således med et historisk perspektiv på kulturstudiers teoretiske og metodologiske udvikling, men med hovedvægten på nyere og aktuelle kulturteoretiske strømninger. Disse kulturteoretiske strømninger arbejder generelt med relativt brede bestemmelser af kulturbegrebet og berører derved udtryksformer på kryds og tværs både horisontalt og vertikalt - i såvel kunst som hverdagslivet og i såvel avantgardistiske som mainstream sammenhænge. Kultur er i denne optik sociale fænomener, og kurset vil diskutere, hvordan forskellige kulturanalytiske fremgangsmåder forholder sig til dette i deres metodevalg og analysemetoder. Kurset vil endvidere diskutere hvilke former for viden forskellige kulturanalytiske fremgangsmåder frembringer.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Afgrænse og behandle en problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne.
 • Forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Sørensen, A. S., Høystad, O. M., Bjurström, E. & Halvard Vike (2010). Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Oslo: Tiderne Skifter.
 • Hastrup, K., Rubow, C. og Tine Tjørnhøj-Thomsen (2014). Kulturanalyse. Kort fortalt. frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Just, S. N. & Burø, T. (2010). Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Poulsen, J. (1999). Kultur og betydning - kommunikation som kulturel og social praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Holdundervisning og forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 72
 • Eksamensforberedelse
 • 110,9
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: Maks. 12 normalsider for en individual besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2017