HIVK03123U Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført DEP (tilvalg og valgfag)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Acedemic Internship Based on vocational Project (elective)

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Det er en forudsætning for at kunne tage denne prøve, at den studerende har gennemført Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret praksisrelateret problemstilling.
 • Anvende anvendelsesorienteret praksiserfaring fra det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Omsætte teoretisk og metodisk viden på en praktisk problemstilling eller et praktisk, akademisk arbejdsfelt.
 • Identificere og opstille konkrete, praktiske faglige problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
 • På baggrund af en selvstændig analyse fremsætte løsningsforslag i forhold til den konkrete, praktiske faglige problemstilling.
 • Anvende relevante teorier og metoder på en problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
 • Formidle løsningsforslag i forhold til en konkret, praktisk faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde

Pensum: Den studerende opgiver 250 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.

Ved valg af ”Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført Erhvervsrelateret Projektmodul” kan den studerende ikke også gennemføre ”Projektorienteret forløb”.
Den studerende udarbejder en projektrapport i form af en fri skriftlig hjemmeopgave.
Opgaven skal indeholde en perspektivering og refleksion af Det Erhvervsrelaterede Projektmodul (processen og produktet) set i forhold til kompetencemålene og de faglige mål for ”Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført Erhvervsrelateret Projektmodul”.
Pensum: Den studerende opgiver 250 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.
Det er en forudsætning for at kunne tage denne prøve, at den studerende
har gennemført Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.
Individuel vejledning eller vejledning i grupper
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Projektarbejde
 • 290,8
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen, Februar 2017