HIVK0310DU Kbh: Humanistisk forskning og vidensociologi (kampen om disciplinerne), Tilvalg

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Humanistic reseach and sociology of knowledge

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2013

Kursusindhold

Der er aktuelt stor diskussion om de humanistiske fags omfang og placering i samfundet, stærke fagtraditioner brydes med nye krav til anvendelse og legitimering, og som videnskab har humaniora mange særlige tilgange og anderledes output - og forældede forestillinger.

Kursets hensigt er at gives et samlet blik på humaniorafag og humanistiske videnskabstraditioner, med berøring til videnskabsteori og -sociologi, -politik mv.

Hovedgrundlaget vil være det igangværende Humanomics-projekt (KU og AAU), der omfatter både en teoretisk antologi og en stor empirisk kortlægning, og som er godt afsæt både for et overblik og for diskussioner og opgaver i mange retninger.

Der er mange IVA-relevante felter: Big Data og analyser heraf (fx Google Books Ngram), Humanvidenskabelige laboratorier og kompetence-clustre og anden ny infrastruktur, men der er nok så mange tværgående problemstillinger som forskningskommunikation, videnskabsfortællinger, forskningsevaluering.

En væsentlig pointe ligger i det tværfaglige, der fremmes af at studerende fra forskellige humaniorafag melder sig til kurset, ligesom der inviteres gæsteundervisere fra andre af HUM-institutter.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Afgrænse og behandle en problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne.
 • Forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • F. Stjernfelt & D. Budtz Pedersen (red.). Kampen om disciplinerne. Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning. Hans Reitzel, 2015
 • F. Stjernfelt & D. Budtz Pedersen (red.). Kortlægning af dansk humanistisk forskning. Hans Reitzel, 2016
 • R. Bod: A New History of the Humanities. Oxford UP, 2014
 • J. Faye og D. Budtz Pedersen (red). Hvordan styres videnssamfundet. Nyt fra samfundsvidenskaberne 2012
Holdundervisning, forelæsninger, institutionsbesøg, studenteroplæg, gruppearbejde, vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: Maks. 20 normalsider for en individual besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017