HIVK03006U Aal., Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner, Obligatorisk modul

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Information and Cultural Studies’ Theories and Traditions

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2016

Kursusindhold

Kurset omhandler teoretiske og metodiske tilgange til informations- og kulturstudier. Kurset bidrager til de studerendes forståelse for den historiske begrebsdannelse og analytiske mangfoldighed der kendetegner krydsfeltet mellem informations- og kulturstudier. De studerende opnår færdigheder i at identificere og analysere informationsvidenskabelige og kulturteoretiske problemstillinger som indebærer et tværfagligt perspektiv. 

Eksempler på temaer i kurset: 

- Metateoretiske tilgange og interdisciplinaritet

- System- og brugerorienteret tilgange 

- Cultural studies - historiske diskurser og kontekster

- Social epistemology 

- Konvergens i informations- og kulturstudier

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Kompetencemål:

viden om og forståelse af:

 • informations- og kultursstudier som tværfaglig forskningsfelt,

 • centrale begrebs- og teoridannelser inden for informations- og kulturstudier.

færdigheder i at:

 • definere og beskrive udvalgte begreber, traditioner eller teorier inden for informations- og kulturstudier som et tværfagligt forskningsfelt

 • vurdere udvalgte begreber, traditioner eller teorier og deres indbyrdes relationer.

kompetencer i at:

 • diskutere og analysere begreber, traditioner og teorier i videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske sammenhænge,

 • analysere og reflektere over begrebers, traditioners og teoriers betydning og indflydelse inden for informations- og kulturstudier.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Vurdere og selvstændigt analysere begreber, traditioner og teorier indenfor informations- og kulturstudier som et tværfaglig forskningsfelt
 • Generere ideer for samspillet mellem begreber, teorier og traditioner indenfor informations- og kulturstudier som et tværfagligt forskningsfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Barker, C. (2012): Cultural Studies: Theory and Practice. Oxford: Blackwell
 • Bachmann-Medick, D. (red., 2016): Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture. Berlin & Boston: De Gruyter
 • Library Trends, 2004, vol. 52, nr. 3. Special issue on Philosophy of Information
 • Black, A. (2006): "Information History". Annual Review of Information Science and Technology, 40(1): 441-473
Holdundervisning og studenteroplæg/​workshops.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 36,5
 • Eksamensforberedelse
 • 329,3
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Examination language(s): English / Danish
Den studerende får 24 timer før eksaminationen udleveret et eller flere spørgsmål, som den studerende skal forberede at besvare I form af et mundtlig oplæg.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2017