HIVB00122U Aal: Praksisfelter - brugere og formidling (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Fields of Practice - Users and Mediation (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Kurset tager sit afsæt i praksisfeltet ’vidensintensive virksomheder’ og har sit fokus på informationsspecialisters arbejde med informations- og vidensformidling til forskellige grupper af brugere. Med vidensintensive virksomheder tænkes her på private og offentlige organisationer og de afdelinger heri, der arbejder med at producere informations- og vidensydelser til forskellige brugergrupper. Det kan fx være ydelser i form af ’competitive intelligence’, ’records management’, informations- og forskningsanalyser, brugeruddannelse eller konsulentydelser.

På kurset arbejdes med analyser af informations- og vidensformidling, samt teorier og metoder til studier af dette i en organisatorisk kontekst. Undervisningen bygges op omkring de studerendes eget empiriske case-arbejde. Med afsæt i besøg i udvalgte vidensintensive virksomheder arbejder de studerende selvstændigt med at identificere og analysere en række relevante problemstillinger i forhold til virksomhedens informations- og vidensformidling. Problemstillingerne fremlægges og diskuteres i undervisningen, og danner derefter baggrund for den studerendes formulering af eget projekt.

På kurset arbejdes der indenfor fire hovedtemaer:

 • Informations- og vidensformidling (Information & Knowledge Management)

 • Forskellige brugergrupper og deres brugsmønstre

 • Institutions- og praksisteoretiske analyser af adfærd og praksis i organisationer

 • Problembaserede projekter og projektstyring

Indenfor hvert tema præsenteres udvalgte teorier og metoder, og disse suppleres undervejs med materiale der udspringer af de studerendes eget projektarbejde.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på brugere og formidling inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for brugere og formidling

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på brugere og/eller formidling inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Christensen, P. (red.)(2015). Bedre videndeling: teoretiske og praktiske perspektiver. Hans Reitzels Forlag.
 • Kuada, J. (2015). Projekskrivningsguiden: forskningsmetode og projektskrivning. Samfundslitteratur
 • Scott, R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, Interests, and Identities. Sage Publications
 • Schopflin, K. (ed.) (2015). A Handbook for Corporate Information Professionals. Facet Publishing
Case-arbejde, projektarbejde, holdundervisning, virksomhedsbesøg, mundtlige oplæg og workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2017