HIVB00102U Aal: Organisation og processer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Organization and Processes

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Kurset introducerer såvel klassiske som nyere organisationsteoriers begrebsliggørelser og forståelser af organisationer og organisatoriske processer og anlægger både strukturelle, kulturelle og processuelle perspektiver på organisationer. Kurset fokuserer på at identificere centrale udfordringer som såvel private som offentlige organisationer står over for i vores samtid. De organisationsteoretiske og metodologiske udgangspunkter inddrages i belysningen af generelle organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i vores samtid samt i en diskussion af mere specifikke organisatoriske problemstillinger som eksempelvis ledelsesstrategier, håndtering af kvalifikations- og kompetenceudvikling, medarbejdermotivation og -trivsel.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige teoretiske perspektiver på organisation og organisatoriske processer i både private og offentlige organisationer

 • centrale organisationsteoretiske begreber og deres betydning.

Færdigheder i at

 • anvende organisationsteorier og organisationsteoretiske begreber til at definere og analysere organisatoriske problemstillinger

 • vurdere og diskutere de analytiske implikationer af at anvende forskellige organisationsteoretiske perspektiver og begreber til studier af organisatoriske problemstillinger.

Kompetencer i at

 • diskutere og formidle organisatoriske problemstillinger teoretisk velbegrundet.

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige teoretiske perspektiver på organisation og organisatoriske processer i både private og offentlige organisationer

 • identificere og redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og deres betydning

 • anvende organisationsteorier og organisationsteoretiske begreber til at definere og analysere organisatoriske problemstillinger

 • diskutere og formidle organisatoriske problemstillinger

 • vurdere og diskutere de analytiske implikationer af at anvende forskellige organisationsteoretiske perspektiver og begreber til studier af organisatoriske problemstillinger.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Crowther, D. & Green, M. (2004). Organisational Theory. London: CIPD
 • Hammer, S. & Høppner, J. (2014). Meningsskabelse, organisering og ledelse - en introduktion til Weicks univers. Kbh.: Samfundslitteratur.
 • Fivelsdal, E. & Bakka, J. F. (2014). Organisationsteori - struktur, kultur, processer. DJØF.
 • Eriksen, C. & Haviv, J. (red.)(2015). Umyndiggørelse. Moderne arbejdsliv. Aarhus: Klim.
Holdundervisning, forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 45
 • Eksamensforberedelse
 • 117,9
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider. Der gives 5 dage til besvarelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017