HIVB00101U Kbh: Organisation og processer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Organization and Processes

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give studerende en introduktion til organisatoriske felter, organisatoriske processer og organisationsteori, hvor antagelsen er, at felter, strukturer og processer er gensidigt konstituerende. Kulturformidling og informations- og vidensprocesser, som kurset fokuserer på, foregår som regel i en organisatorisk kontekst; og det er kursets mål at give de studerende teoretiske og metodiske redskaber til at reflektere over relationen mellem disse processer og den organisatoriske kontekst de foregår i. Kurset begynder med en indføring i organisationsbegrebet og organisatoriske felter. Fx Kulturinstitutioner, offentlig forvaltning eller private virksomheder.  Herefter behandles forskellige organisationsteoretiske temaer med betydning for information og kultur:

 • Organisatorisk forandring og læring. Hvordan forandrer organisationer sig? Hvordan finder læring sted?

 • Organisatorisk kommunikation. Hvilken betydning har sociale og kulturelle rammer for forskellige former for kommunikation, så som videndeling eller innovation i organisationer?

 • Organisationens omverden. Hvordan foregår organisationens arbejde med at legitimere sig i forhold til omverdenen (fx politikere eller brugere). Hvad betyder branchen, det organisatoriske felt eller markedet for organisationens mulighed for at positionere sig?

Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og relevante cases som analyseres.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • forskellige teoretiske perspektiver på organisation og organisatoriske processer i både private og offentlige organisationer

 • centrale organisationsteoretiske begreber og deres betydning.

Færdigheder i at

 • anvende organisationsteorier og organisationsteoretiske begreber til at definere og analysere organisatoriske problemstillinger

 • vurdere og diskutere de analytiske implikationer af at anvende forskellige organisationsteoretiske perspektiver og begreber til studier af organisatoriske problemstillinger.

Kompetencer i at

 • diskutere og formidle organisatoriske problemstillinger teoretisk velbegrundet.

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige teoretiske perspektiver på organisation og organisatoriske processer i både private og offentlige organisationer

 • identificere og redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og deres betydning

 • anvende organisationsteorier og organisationsteoretiske begreber til at definere og analysere organisatoriske problemstillinger

 • diskutere og formidle organisatoriske problemstillinger

 • vurdere og diskutere de analytiske implikationer af at anvende forskellige organisationsteoretiske perspektiver og begreber til studier af organisatoriske problemstillinger.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Elstad, B. & De Paoli, D. (2014) Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo: Cappelen Damm
 • Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2014): Hvordan organisationer fungerer. Hans Reitzel
 • Hislop, D. (2013) Knowledge Management in Organizations. A critical introduction. Oxford Univesity Press
 • Larsen, H. (2014) Legitimation work in state cultural organizations: the case of Norway, International Journal of Cultural Policy, 20:4, 456-470.
Holdundervisning, mundtlige oplæg, forelæsninger, case-arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 45
 • Eksamensforberedelse
 • 117,9
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider. Der gives 5 dage til besvarelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016.

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017