HIVB00092U Aal: Undersøgelsesdesign - Information og organisering (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Research Design - Information and Organizing (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Kursets emne er metoder til studier og analyse af information og organisering. Kursets tema tager udgangspunkt i evaluering af informationssystemer og disses interaktionsdesign med fokus på, hvorledes brugerne opfatter og forstår en informationsarkitektur. Dette inkluderer bl.a. navigationsarkitektur og søgesystem.

Kurset vil introducere relevante metoder til studier og evaluering af informationssystemer med det mål, at brugernes anvendelse af et system understøttes optimalt.  Et informationssystem kan være f.eks. en mobil-app, et søgesystem, en virksomheds intranet mv. Kurset vil præsentere udvalgte kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder samt værktøjer til gennemførelse af en undersøgelse. Indenfor temaet vælger de studerende en informationsarkitektur, de ønsker at undersøge, og relevante metoder vurderes og anvendes i relation hertil.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på Information og organisering

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier inden for information og organisering

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for information og organisering

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt henblik på information og organisering

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Kvalitative metoder: en grundbog. Hans Reitzels Forlag.

 • Juul Kristensen, C. & Hussain, M. A. (2015). Metoder i samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur.

 • Lazar, J., Feng, J.H. & Hochheiser, H. (2010). Research Methods in Human-Computer Interaction. Hoboken: John Wiley.

 • Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction (4. ed). Chichester: Wiley.

Holdundervisning, gruppearbejde, cases, vejledning, feedback, oplæg, forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017