HIVB00082U  Aal: Undersøgelsesdesign - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Research Design - Culture and Media (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Kurset introducerer til design af undersøgelser af kultur og medier. Det omhandler dels kultur- og medieanalytiske undersøgelsesmetoder og dels kultur- og mediehistorisk begrebsdannelse. Blandt de indholsmæssige elementer behandles følgende:

 • Diskursanalyse
 • Hermeneutik og semiotik
 • Nye kulturstudier
 • Kulturbegrebets historie og dimensioner
Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på kultur og medier

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt henblik på kultur og medier

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Gripsrud, J. (2010) Mediekultur og mediesamfund, 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag
 • Jørgensen, M. W. et al. (2011) Diskursanalyse som teori og metode: Roskilde: Roskilde Universitetsforlag
 • Hauge, H. & Horstbøll (red., 1988): Kulturbegrebets kulturhistorie. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
 • Bachmann-Medick, D. (2016): Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture. Amsterdam: De Gruyter
Holdundervisning. workshops, gruppearbejde
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • I alt
 • 205,4