HIVB00081U Kbh: Undersøgelsesdesign - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Research Design - Culture and Media (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

I løbet af de seneste år har vi bevæget os i retning af ”Culture 3.0”. Det vil sige, at det bliver stadig mere vanskeligt at skelne mellem kulturkonsumenter og producenter af kultur, og nogle taler derfor også om ”prosumers”. Denne udvikling hænger sammen med flere forhold, men helt centralt står de nye generationer af ”digital natives”, der er vokset op efter udbredelsen af den digitale teknologi. Sociale medier og computerspil er en integreret del dagligdagen med uendelige muligheder for at downloade, remixe og dele. Et resultalt er DIY-kulturen, hvis udbredelse hænger tæt sammen med de nye generationer af digitalt indfødte og disses prædispositioner for brugerinddragelse og co-creation. DIY-kulturen kommer  til udtryk digitalt men også i fysiske rum i form af forskellige makerspaces, hackerspaces og FabLabs.

På kurset vil vi koble teori om culture 3.0., digital natives og DIY-kultur til konkrete undersøgelsesmetoder. Hvordan indsamler og analysere vi viden om disse nye former for kulturproduktion, som foregår i både det fysiske og det digitale rum. Og hvilke metoder og undersøgelsesdesign vil være relevante?

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på kultur og medier

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt henblik på kultur og medier

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Brinkmann, Svend, and Lene Tanggaard, eds. Kvalitative Metoder, En Grundbog. Kbh.: Hans Reitzel, 2015.

 • Downes, Julia, Maddie Breeze, and Naomi Griffin. ‘Researching DIY Cultures: Towards a Situated Ethical Practice for ActivistAcademia’. Graduate Journal of Social Science 10.3, 2013.

 • Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen and Casper Hvenegaard Rasmussen: “Towards Culture 3.0 - Performative space in the public library”. In: International Journal of Cultural Policy, 2015.

 • Juul Kristensen, Catharina, and M. Azhar Hussain. Metoder i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Samfundsliteratur, 2016. 

Holdundervisning, ekskursioner, fællesdiskussioner, casestudies og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017