HIVB00072U Aal: Undersøgelsesdesign - brugere og formidling (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: Research Design - Users and Mediation (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2015

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i belysningen af den generelle brugerorientering, der teoretisk og metodisk er karakteristisk for formidlingsforståelserne i informationsvidenskab og kulturformidling. Kurset introducerer i forlængelse heraf til forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder til gennemførelse af studier af brugere, brugersegmenter og formidlingsformer. Kurset identificerer og diskuterer endvidere forskellige teoretiske og videnskabsteoretiske forudsætninger, samt foretrukne dataindsamlings- og analysemetoder. Det kan mere specifikt dreje sig om forskellige undersøgelsesdesigns med udgangspunkt i for eksempel diskursanalyser, casestudier, aktionsforskning eller adfærdsforskning.

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på brugere og formidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier af brugere og formidling.

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier af brugere og formidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med henblik på brugere og formidling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Flyvbjerg, B. (2009). Samfundsvidenskab som virker. København: Akademisk Forlag.
 • Gorm Gabrielsen (2006). Statistik - og det der ligner. I: Beckmann Jensen, T. & Christensen, G. (red.). Psykologiske & pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, s. 23-55.
 • Brinkmann, S. (2013). Kvalitativ udforskning af hverdagslivet. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Bonnén, K., Hird, J. & Kirsten Poulsen (2009). Livsstilsanalyse og trendspotting. Aarhus: Academica.
Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejder og oplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017