HIVB00071U Kbh: Undersøgelsesdesign - brugere og formidling (valgfag og konstituerende)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Research Design - Users and Mediation (elective and constituent)

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Kursets emne er metoder til studier og analyser af brugere og formidling.  Tematisk tages der afsæt i de af kulturinstitutionernes formidlingsaktiviteter der har fokus på brugerinteraktion og -vejledning. Disse aktiviteter spænder vidt fra forskellige typer af brugerservices, udvikling af digitale mødepladser og brugernes digitale kompetencer, til anvendelse af App’s eller anden web-baseret formidling til støtte for brugernes informationssøgning.

Der ses nærmere på undersøgelser af brugeradfærd og -praksis i forhold til udvalgte formidlingsaktiviteter, og de studerende introduceres til en række eksisterende studier inden for temaet. Disse studier analyseres med henblik på at identificere de anvendte metoder, diskutere de præsenterede analyser, samt vurdere hvilke resultater undersøgelsen frembringer. Dernæst sætter kurset fokus på de studerendes eget arbejde med at designe en videnskabelig undersøgelse. Inden for temaet vælger de studerende det emne de ønsker at undersøge, og relevante teorier og metoder vurderes og anvendes i relation hertil.

 

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på brugere og formidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier af brugere og formidling.

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier af brugere og formidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med henblik på brugere og formidling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Breddam, M.D. & Jespersen, A.P. (2010). Surfing conversations. The development of a methodological approach to the internet as practice. Nätverket 2010:17:8-16. Tilgængelig på http:/​/​natverket.etnologi.uu.se
 • Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.)(2010). Kvalitative metoder: en grundbog. Hans Reitzels Forlag.
 • Juul Kristensen, C. & Hussain, M. A. (red.)(2015). Metoder i samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur.
 • Moring, C. & Schreiber, T. (2012). Evaluating the role of web-based tutorials in educational practice: using interpretative repertoires and meaning negotiation in a two-step analysis. Paper presented at the LIDA Conference, Zadar, Kroatien. [Tilgængelig på http:/​/​static-curis.ku.dk/​portal/​files/​47058953/​LIDA_Evaluating_the_role_of_web_based_tutorials.pdf]
Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog:
Omfang: 12-15 normalsider ved individual besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017