HIVB00062U Aal: Kulturfeltets aktører

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal: The Cultural Field and its Agents

Uddannelse

Grundfag Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

På modulet arbejdes der både teoretisk og med praktiske eksempler. Teoretisk og gennem analyse af konkrete institutioner og projekter vil modulets deltagere arbejde med de seneste årtiers spændinger mellem institutionernes kerneydelser i velfærdssamfundet og de opbrud der finder sted gennem øget brugerdeltagelse, oplevelsesøkonomi og inddragelse af digitale og interaktive teknologier.

 Der arbejdes med teoretisk litteratur omkring:

 • Kulturbegreber, kulturteorier og det kulturelle felt
 • Kulturens institutioner, hvor modulet især vil fokusere på biblioteker, museer samt tværinstitutionelle kulturprojekter.
 • Kulturfeltets brugere i relation til historisk udvikling, segmentering, dannelse og læring

 

Kulturfeltets politiske aktører introduceres gennem eksempelanalyser af kulturpolitiske redegørelser og strategier, regionale og kommunale kulturaftaler samt konkrete udviklingsprojekter inden for kulturformidling

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det kulturelle felt, dets aktører, institutioner, formidlingsformer og brugsmønstre

 • forskellige kultur-, dannelses- og læringsbegreber samt kulturpolitiske strategier

 • kulturfeltets brugere, brugsmønstre samt formidlingsstrategier hertil

 • hvordan den samfundsmæssige, politiske og informationsteknologiske udvikling spiller sammen med kulturfeltets aktører.

Færdigheder i at

 • reflektere over og anvende centrale teorier i forhold til kulturfeltets aktører

 • identificere og analysere kulturelle aktører og kulturprojekter lokalt, nationalt og globalt, herunder i et digitalt perspektiv

 • identificere og vurdere forskellige formidlingsformers anvendelighed i spændet mellem kontekst, indhold og bruger

 • diskutere forskellige brugergruppers præferencer og kulturelle praksis i relation til metoder og teorier om brugere.

Kompetencer i at

 • identificere og analysere centrale problemstillinger inden for det kulturelle felt

 • diskutere forskellige kulturelle og kulturpolitiske perspektiver

 • deltage i og bidrage til faglige diskussioner inden for det kulturelle felt og dets aktører.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til og perspektiver på det kulturelle felt, dets aktører, institutioner, formidlingsformer og brugsmønstre

 • identificere og beskrive centrale kultur-, kulturpolitiske, dannelses- og læringsmæssige begreber og deres implikationer for formidlingsformer, brugere og brugermønstre

 • anvende kulturteoretiske begreber til identifikation og analyse af kulturelle og kulturpolitiske problemstillinger

 • vurdere og diskutere kulturformidlingsmæssige og kulturpolitiske perspektiver på det kulturelle felt

 • analysere problemstillinger i relation til internettet og kulturens aktører.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Brinkmann, S. (2008). Identitet. Udfordringer i forbrugersamfundet. Aarhus: Klim.
 • Drotner, K. et al (red) (2011) Det interaktive museum. Frederiksberg: Samfundslitteratur
 • Himmelstrup, K. (2013). Kulturformidling. Grundbog i kulturens former og institutioner. Kbh.: Hans Reitzels Forlag
 • Scott Sørensen, A. et al. (red)(2010) Nye kulturstudier: teorier og temaer. Kbh.: Tiderne Skifter
Holdundervisning og feltarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Eksamensforberedelse
 • 317,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk
Der gives 1 dags forberedelse. Den studerende får udleveret ét eller flere spørgsmål, som den studerende skal foreberede at besvare I form af et mundtligt oplæg.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2017