HBIB001AGU  Aal., Projektarbejde C: Innovativ kulturformidling

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Project C: Innovation, project and cultural communication

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2012

Kursusindhold

På kurset/ modulet undersøger og diskuterer vi relationen mellem innovativ og kulturformidling. Det undersøges hvilke typer projekter, der er i stand til at skabe fornyelse omkring kulturformidling. Det undersøges endvidere hvordan vores forståelse af kulturformidling kan videreudvikles ved at afprøve grænser.
På kurset får de studerende lejlighed til at udfolde, afprøve og udvikle deres kompetencer i relation til kulturformidling. Det forudsættes således at de studerende på forhånd har kendskab til kulturformidling enten teoretisk eller praktisk og gerne begge dele. Det er imidlertid ikke afgørende, hvilken kulturformidlingsteori, -tradition eller -paradigme det drejer sig om. Eller om formidlingsstrategien er afsender-, modtager- eller dialogorienteret. Der er også underordnet om det drejer sig om fysiske udstillinger eller digitale formidlingsplatforme. Eller om formidling foregår direkte eller indirekte. Det er også uden betydning om formidlingsstrategien er ekspert- eller er publikumsstyret. Det er imidlertid vigtige at man som studerende har lyst til at kaste sig ud i nytænkende og nyskabende kulturformidling.

Målbeskrivelser

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre kritisk og reflekteret for de anvendte teorier og metoder.
 • Forstå teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.
 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Andersen, ÅN (1999). Diskursive analysestrategier. Foucault, Koselleck, Laclau & Luhmann. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, s. 87-106

 • Just, Sine Nørholm & Burø, Thomas (2010). Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion. Hans Reitzels Forlag, s. 9-31; 225-296

 • Sarasvathy, SD (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. The Academy of Management Review, 26(2): 243-63

 

 • Sarasvathy, SD (2003). Entrepreneurship as a science artificial. Journal of Economic Psychology, 24: 203–220
Det forudsættes at de studerende allerede på forhånd har kendskab til kulturformidling enten teoretisk eller praktisk og gerne begge dele. Det er også vigtige at den studerende har lyst til at kaste sig ud i nytænkende og nyskabende kulturformidling.
Holdundervisning, studenteroplæg, workshops, feltarbejde og eventuelt ekskursion. Undervisningen bygger på en væsentlig grad af studenterinddragelse og forudsætter vilje til at sætte sig selv og sin faglighed i spil.
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
Workshops kan strække sig over to sammenhængende dage og vare 5-6 timer
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk
Omfang max. 18 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, August 2017

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 94
 • Eksamen
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 208,8
 • I alt
 • 410,8