HBIB001AFU Aal., Projektarbejde C: Informationskompetence

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Aal., Project C: Information Literacy

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Indledende vil temakurset introducere til begrebet informationskompetence og dets betydning i informationsvidenskaben. Der belyses, hvordan informationskompetence kan anskues set fra forskellige teoretiske synsvinkler, i forskellige kontekster og brugergrupper. Fra et mere anvendt perspektiv gives der indblik i, hvordan man kan gribe undervisning i informationskompetence an, herunder hvilke pædagogiske tilgange og læringskoncepter man kan anvende.

Der skal endvidere undersøges, hvordan informationskompetence udformes i en dansk kontekst, specifikt på de danske forsknings- og universitetsbiblioteker. Kurset behandler forskellige metoder i informationskompetenceforskning. Som perspektivering gennemgåes der også informationskompetencekoncepter fra andre domæner, fx i arbejdssammenhæng og dagligdagen.

Der holdes en række workshops hvor de studerende selv kan bearbejde og fremlægge et emne, ligesom der planlægges en ekskursion til Statsbiblioteket. 

Målbeskrivelser

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre kritisk og reflekteret for de anvendte teorier og metoder.
 • Forstå teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.
 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bruce, Christine (1998). The Phenomenon of Information Literacy. Higher Education Research & Development 17. 1. 25-43.
 • Grassian, K. & Kaplowititz, J. (2009). Information Literacy Instruction: Theory and Practice, 3rd ed. New York, NY: Neal Schuman.
 • Lloyd, A. (2010). Information literacy landscapes : Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Pub.
 • Engerer, V., & Thestrup, J. B. (2010). Om tjekkede teoretikere, vilde youngsters og seje praktikere. biblioteksagenternes bidrag til et moderne koncept af informationskompetence. Dansk Biblioteksforskning, 6(1), 17-29.

Holdundervisning, studenteroplæg, fremlæggelser, diskussioner, arbejdsgrupper, workshops, ekskursion, læsegrupper, posterpræsentationer
Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 96
 • Eksamensforberedelse
 • 220,8
 • Holdundervisning
 • 94
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamenssprog: Dansk
Den skriftlige hjemmeopgave udgøres af de portfoliobesvarelser, der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven
Omfang max. 24 normalsider; ved gruppeprøve forøges omfanget med 8 sider ekstra pr. deltager ud over én.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

5-dages bunden skriftlig hjemmeopgave, August 2017