HBIB00164U Kbh: Erhvervsrelaterede projektmodul

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Cph: Vocational Project

Uddannelse

Bibliotekar DB. Der optages studerende, der har gennemført bacheloruddannelsen I informationsvidenskab og kulturformidling ved IVA.
Studerende med beslæftede bacheloruddannelsen kan optages ud fra en konkret faglig vurdering.

Kursusindhold

Det erhvervsrelaterede projektmodul udføres på et projektsted (et bibliotek, en ABM-institution eller en anden informationsrelateret virksomhed). Projektet omfatter en konkret praktisk problem-stilling eller opgave, som den studerende skal besvare eller løse med anvendelse af sine teoretiske og metodiske kompetencer fra bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

De studerende kan vælge blandt de projekter, der er udbudt af biblioteker, ABM-institutioner og andre virksomheder. Projekterne er indberettet i en projektdatabase, der er tilgængelig fra internettet.

De studerende har også mulighed for selv at definere egne projekter. Formulerer den studerende selv et projekt, er den studerende ansvarlig for at finde et projektsted, hvor projektet kan udføres.

IVA stiller vejledere til rådighed i tilknytning til projektet og udbyder undervisning på baggrund af formålet med Det erhvervsrelaterede projektmodul.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • aktuelle og konkrete problemstillinger i relation til den omverden, som projektet er forankret i.

 

Færdigheder i

 • at identificere aktuelle problemstillinger i videns- og informationshåndterende virksomheder

 • at identificere og diskutere teoretiske rammer og vurdere deres anvendelighed til brug for analyse af de aktuelle og konkrete problemstillinger.

 

Kompetencer i

 • at anvende teoretiske færdigheder i praksis i en videns- og informationshåndterende virksomhed

 • at formidle resultaterne til målgrupperne: projektstedet og IVA.
Projektarbejdet består i at arbejde med en konkret problemstilling på et projektsted. Arbejdet med den konkrete problemstilling udmunder i et produkt, som den studerende skal formidle til projektstedet.

Det erhvervsrelaterede projekt har altså et væsentligt element af selvstudium i forbindelse med udførelse af projektet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 450
 • Eksamensforberedelse
 • 348
 • Forelæsninger
 • 23,5
 • I alt
 • 821,5
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformen er en projektopgave bestående af en projektplan, et produkt samt en projektrapport.

Produktet og projektrapporten samt projektplanen bedømmes samlet med én karakter ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen.

Projektrapporten vil indgå i bedømmelsen med 60 %, produktet med 30 % og projektplanen med 10 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, februar 2017