HBIB00154U Bachelorprojekt - IVA

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2012

Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og afslutter uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder i tilknytning til en relevant problemstilling.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en relevant problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Kritisk anvende samt analysere og diskutere de for problemstillingen centrale teorier og metoder.
 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Formidle en faglig problemstilling til fagfæller på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med bachelorprojektet
 • Identificere egne læringsbehov i forbindelse med bachelorprojektet.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Redegøre for teorier og metoder i tilknytning til en relevant problemstilling.
 • Forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i tilknytning til en relevant problemstilling.
 • Kritisk kunne anvende samt analysere og diskutere de for problemstillingen centrale teorier og metoder.
 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Formidle en faglig problemstilling til fagfæller på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med bachelorprojektet
 • Identificere egne læringsbehov i forbindelse med bachelorprojektet
 • Sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.
Vejledning efter behov
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 193
 • Eksamensforberedelse
 • 217,8
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 30 minutter
Hjemmeopgave og mundtlig prøve: Dansk. Resumé: Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på engelsk.
Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2015

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2016