AANK16110U Forskningspraktikopgave - Deltagelse i første fase af initiativet Vidensbaseret Vordingborg

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Research Assistent Assignment

Kursusindhold

BEMÆRK SÆRLIG ANSØGNINGSPROCEDURE OG -FRIST

Deltagelse i første fase af Vidensbaseret Vordingborg med henblik på at udvikle kommunal etnografi

Der søges 3-4 kandidatstuderende indskrevet ved Institut for Antropologi, KU, som kan vælge at arbejde individuelt eller sammen.

Praktikken udføres hovedsageligt på dansk.

Forskningsassistentopgaven omfatter blandt andet forberedelse (25 timer), gennemførelse (30 timer) og analytisk bearbejdning (30 timer) af kvalitative interview med borgere og medarbejdere i Vordingborg Kommune i relation til emner fra det idékatalog, som Vordingborg Kommune har udarbejdet.

Idékataloget indeholder p.t. 14 forskellige mini-projektforslag, som lyder:

 • Hovedgade for alle

 • Pølsevognens genkomst

 • Vordingborg som vinderby

 • Ung i Vordingborg

 • Myter og fortællinger om de fire tidligere kommuner

 • De måske egnede (uddannelsesparate)

 • Rygning og alkohol

 • Vision, værdi og ledelse

 • Unge mænd i bil

 • Værdighedspolitik

 • Vand – Vordingborgs DNA

 • Fra land til by

 • Frivillighed

 

Der lægges vægt på interesse i at studere fænomener som lokalsamfund, velfærdsstat/kommune, uddannelse, sundhed, ledelse, myter og narrativer på klassisk etnografisk vis i en dansk sammenhæng, men med afsæt i et kort opdrag. Projekterne kan med fordel sidenhen videreføres som feltarbejde til kandidatspeciale 

Interviews, deltagerobservation, udskrifter og dokumentation af interviews og noter tilrettelægges i samarbejde med projektlederne. Der forudsættes deltagelse i møder og vejledning mv. (6 timer). 

Forskningsassistentforløbet koordineres af postdoc Henrik Hvenegaard Mikkelsen og lektor Bjarke Oxlund, Institut for Antropologi, og indgår i forsknings- og undervisningsplatformen under Center for Sund Aldring, hvor Vordingborg Kommune også er én ud af tre samarbejdskommuner.

Målbeskrivelser

Når forskningsassistentpraktikken er afsluttet, skal den studerende kunne

a) udføre forberedende litterær og tematisk research, udforme en arbejdsplan og opstille en selvstændig antropologisk problemformulering ud fra de med forskningsgruppen aftalte rammer.

b) udvælge og begrunde kvalitativt metode-design for interviewundersøgelse/ dataindsamling, med særligt henblik på udvalgte problemstillinger

c) gennemføre og analytisk bearbejde interviewundersøgelse og andre typer af data i nærmere aftalt samarbejde med Henrik Hvenegaard eller Bjarke Oxlund

d) kritisk reflektere over, diskutere og indplacere eget projekt-bidrag i relation til udvalgt antropologisk viden på det specifikke forskningsfelt, og/eller indenfor udvalgte aspekter af ledelses- og organisationsantropologien.

e) reflektere over etiske og evt. epistemologiske spørgsmål, der knytter sig til praktikkenen selvvalgt problemstilling inden for et af Utopias forskningsfelter

Pensum omfatter et udvalg, ca. 350/ 700 sider (40/80 timer) pr. studerende af analytisk relevante tekster knyttet til det enkelte projekt. Her ud over skal den studerende selv udvælge og inddrage ca. 100/ 200 siders (15/30 timer) litteratur af perspektiverende relevans for deres dataindsamling (f.eks. antropologisk og anden videnskabelig litteratur om feltet, rapporter og andre former for dokumentation fra institutioner og forskere, der har beskæftiget sig med det pågældende område).

Møder, vejledning mv.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 40
 • Projektarbejde
 • 100
 • Øvelser
 • 30
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamensformen omfatter:
•en midtvejspræsentation (5 timer)
•en afsluttende, mundtlig præsentation af det indsamlede empiriske materiale med analytiske hovedpointer for forskergruppen (5 timer)
•en organisering af det indsamlede empiriske materiale (evt. som appendiks til eksamens-rapporten). (10 timer).
•en rapport, som præsenterer det indsamlede materiale og sætter det ind i en relevant analytisk kontekst. Længde (ved 7,5 ECTS): Min. 21.600 - max. 26.400 anslag ved individuel besvarelse, yderligere min. 6.750 - max. 8.250 anslag pr. ekstra gruppemedlem ved gruppearbejde. (40 timer).

Såfremt flere forskningsassistentpraktikanter ønsker dette, kan de sammen aflevere en fælles rapport som gruppeeksamen (identifikation af individuelle bidrag sikres ved, at hver studerende skriver en del (ca. 4.800 -7.200 anslag) af rapporten som individuelt refleksionsafsnit, om et med forskningsleder aftalt aspekt af projektet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny rapport skal afleveres. Den nye rapport skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende tilmeldes automatisk reeksamen.

2. reeksamen: En ny rapport skal afleveres. Den nye rapport skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.