AANK13515U Selvstudium af valgfrit antropologisk kursus

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Independent study of an optional anthropology course

Uddannelse

Studerende kan som noget nyt vælge at tilmelde sig selvstudium for sommerskole. For at gøre dette skal du tilmelde dig i den ordinære tilmeldingsperiode for sommerskolekurser og sikre dig, at du har indgået en aftale med en vejleder inden den 1. juni. Så du og vejleder kan nå at mødes i juni, hvorefter du kan læse i løbet af juli og gå til eksamen i august.

Kursusindhold

Selvstudium af et valgfrit antropologisk kursus er en mulighed for kandidatstuderende,  indskrevet på Institut for Antropologi, der ønsker at specialisere sig i en tematik eller en region som Institut for Antropologi ikke udbyder et kursus i.

Ønsker du at selvstudere, modtager du en vejledningstime fra en underviser på Instituttet. Denne vejledningstime skal primært benyttes til at underviseren hjælper dig med at sammensætte et pensum. Underviseren skal som en del af din eksamen godkende pensum. Du må gerne selvstudere et kursus sammen med medstuderende. Selvstudie er kun en mulighed for kandidatstuderende. 

Du kan maks. selvstudere  2 valgfrie antropologiske kurser.

Proceduren for selvstudium af et valgfrit antropologisk kursus er:

 • Du tager kontakt til en ansat på Institut for Antropologi (Ph.D., post.doc, Undervisningsassistent, adjunkt, lektor eller professor) og laver en aftale omkring selvstudie. På Instituttets hjemmeside kan du se hvad de ansatte er specialiseret i.
 • Du tilmelder dig til selvstudium via selvbetjeningen i kursustilmeldingsperioden.
 • Du afholder en vejledningsgang med underviser. Inden vejledningen afleverer du et litteraturudkast som oplæg til vejledning. Fokus i vejledningen er på litteratur, interessefelt og ideer vedrørende opgavefokus.
 • Du afleverer et essay og en litteraturliste på 700 sider på den fastsatte frist for aflevering af kursusessays.
 • Senest 14 dage efter indlevering af eksamensopgave, skal du til en mundtlig dialog hvor du diskuterer opgaven med underviser. Dialogen, der er at betragte som en del af eksamen, har fokus på essayet. Bedømmelsen af kurset fastsættes på baggrund af den samlede præstation (80 % skriftlig opgave, 20 % dialog).

 

Målbeskrivelser
 • Dokumentere kendskab til den relevante litteratur for felten 
 • Redegøre for sine valg af empirisk materiale 
 • Reflektere over implikationer af valgte analytiske greb
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 36
 • Forberedelse
 • 169
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtligt forsvar, 30 min. med opsyn.
Eksamen består af et skriftligt essay og en efterfølgende mundtlig dialog
Essayet kan skrives individuelt eller i grupper af max 3 personer. Længde min. 21.600 og max 26.400 anslag, ved gruppebesvarelse + min. 6.750 og max. 8.250 anslag pr. ekstra
gruppemedlem. Essayet skal omhandle et emne relevant for kurset og skal
inkludere litteratur fra kurset. Studerende skal aflevere hele pensumlisten til
kurset sammen med essayet. Essayet opfølges af en mundtlig dialog af en halv times varighed. Dialogen, der er at betragte som en del af eksamen, har fokus på essayet. Bedømmelsen af kurset fastsættes på baggrund af den samlede præstation (80 % skriftlig opgave, 20 % dialog).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Læs om reeksamen på Uddannelsessiderne på KUnet, under Uddannelsens forløb -> selvstuderede kurser

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen