AANB11075U Innovation og co-design

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Innovation and co-design

Kursusindhold

Innovation og design er på samfundets agenda, og de to fænomener og begreber bliver diskuteret og praktiseret i politiske, akademiske og erhvervsmæssige felter. Innovation og design har mange former og definitioner, og begrebernes flertydighed udsætter dem for både lovprisning og modstand.

Men hvad består disse fænomener af, når vi dykker ned i dagligdagens arbejde med innovation og design? Kan vi styre kreativitet og forandring? Hvad betyder ”design thinking”? Hvad sker der, når smarte ”grønne” energisystemer bliver en del af menneskers hverdag? Kan organisationer designe en bestemt ” innovativ kultur”? Hvordan influerer sociale magtkampe på den gode idés overlevelsesmuligheder? Og hvad kan antropologien byde ind med, når innovation og design er på agendaen?

For at finde svar på disse og andre spørgsmål vil dette kursus i samarbejde med eksterne aktører udfolde innovation og design i et praktisk udviklingsforløb.

Det praktiske fokus vil løbende blive komplementeret af refleksioner, analyser og diskussioner, som bunder i antropologiske metoder og teorier.

Begreber som kurset blandt andet fokuserer på er: Innovation, design, kreativitet, kollaboration, kultur, teknologi og bæredygtighed.

Målbeskrivelser

Den studerende skal efter kursus have vist, at han/hun kan:

 • Formulere en selvstændig antropologisk problemstilling indenfor kursets emneområde. 


 • Demonstrere faktuel viden om udvalgte etnografiske metoder til anvendelse indenfor kursets 
emneområder. 


 • Gennemføre en analyse på baggrund af centrale begreber eller temaer præsenteret på kurset.

 • Demonstrere en evne til at anvende de i kurset gennemgåede teorier og begreber i relation til den 
aktuelle case. 


 • Gøre sig erfaring med anvendelse og formidling af antropologiske analyser for et ikke-antropologisk publikum. 


BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Case-baseret undervisning, der består af forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer samt et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra udvalgte virksomheder.

Undervisningen udfolder sig i workshopformat, og den udspiller sig både hos virksomhederne og på CSS.

Til hver undervisningsgang bliver de studerende introduceret til et tema (entreprenørskab, digitalisering, organisationskultur mv.), og samarbejdspartner (privat virksomhed) stiller en praktisk udfordring, som de studerene skal sætte ind i en antropologisk kontekst.

Undervisning er på dansk.
Dette kursus kan indgå som element i KA specialiseringslinjen Virksomhed- og Organisationsantropologi
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forberedelse
 • 106
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Seminar
 • 26
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-eksamen:
Længde: Portfolio-eksamen kan laves individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studerende. Portfolio-eksamen udgøres af 3-7 delafleveringer. Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må maksimalt være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende maksimalt 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende maksimalt 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende maksimalt 50.000 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:
Et eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Bemærk at denne eksamensform gælder, hvor den ordinære eksamen er portfolio eller essayeksamen.


2. reeksamen:

Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse