AANB11055U Antropologisk Metode

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Anthropological Method

Kursusindhold

Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk.

Kurset består af fire moduler, som ligger i forlængelse af hinanden.

Modul 1 introducerer kurset og placerer de antropologiske metoder i en videnskabsteoretisk sammenhæng.

Modul 2  består foruden forelæsninger af en række workshops, hvor de studerende arbejder indgående med forskellige kvalitative og kvantitative dimensioner af etnografisk metode

Modul 3  er dedikeret til feltøvelser og dataindsamling (dvs. ingen undervisning, men dog vejledning af grupper)

Modul 4  introducerer til positionering og etik, dataanalyse og formidling.

 

I kurset indgår introduktion til gruppearbejde og et litteratursøgningskursus.

Målbeskrivelser

I semesteropgaven skal de studerende klart og velargumenteret vise, at de kan:

 

 • Afgrænse en antropologisk problemstilling
 • Udforme en relevant og operatinaliserbar problemformulering
 • Gennemføre tre ugers dataindsamling på grundlag af denne problemstilling
 • Demonstrere fortrolighed med de introducerede kvalitative og kvantitative metoder
 • Reflektere kritisk over metodevalget inklusive forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder
 • Reflektere over sammenhængen mellem de valgte metoder og de opnåede indsigter
 • Vurdere projektets etiske aspekter
 • Analysere det indsamlede materiale og præsentere det i lyset af antropologisk teori
 • Formidle projektets metode og analyse i et klart og velformuleret referat først i semesteropgaven
 • Formidle projektets forløb og opnåede indsigter i et mundtligt seminaroplæg i december

Obligatoriske 1.200 sider, plus 250 siders selvvalgt litteratur.

Forelæsninger, øvelser og masterclass-vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Feltarbejde
 • 220
 • Forberedelse
 • 330
 • Forelæsninger
 • 38
 • Seminar
 • 66
 • Vejledning
 • 15
 • Øvelseshold
 • 36
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave. Individuel eller i grupper.
Længde: Min. 40.500 og max 49.500 anslag. Plus min. 9.000 og max 11.000 anslag pr. ekstra gruppemedlem.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i kursus og feltøvelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt 1. reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se måbeskrivelse.