AANB11007U Anvendt antropologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Applied Anthropology

Kursusindhold

Dette kursus skal gøre de studerende i stand til at bruge deres antropologiske, analytiske færdigheder i forhold til konkrete, samfundsmæssige problemstillinger, udarbejde og formidle relevante løsningsforslag, og reflektere kritisk over det gennemførte arbejde. De studerende skal med udgangspunkt i et stillet projektopdrag udfærdige en problemformulering og en projektplan, gennemføre et udrednings- og analysearbejde, og formidle resultaterne. Arbejdet skal resultere i (1) en eksternt orienteret rapport, der begrunder valg af problemformulering, fremlægger eksisterende og ny viden, rummer en kritisk diskussion af problemstillingen, og opstiller og formidler anbefalinger i forhold til den konkrete opdragsgiver, og (2) en opgave rettet til antropologiske fagfæller, hvor der med udgangspunkt i den gennemførte projektarbejde reflekteres over brugen af antropologiske begreber og perspektiver samt over den anvendte antropologis potentialer og begrænsninger.

Undervisningen består af en forelæsningsrække, en seminarrække samt vejledning.

Seminarrækken tager udgangspunkt i et konkret opdrag fra en ekstern samarbejdspartner inden for kursets udvalgte temafelter.

Seminarrækken vil i løbet af kurset i stadig højere grad foregå som projektsupervision. Det tilstræbes, at de studerende frit kan vælge overordnet tema, men det kan ikke garanteres, da der skal være en nogenlunde ligelig fordeling af studerende på de enkelte hold. I den første del af kurset følger de studerende en ugentlig forelæsning samt vejledningstimer, der indfører de studerende i problembaseret projektarbejde samt den anvendte antropologis teoretiske grundlag, metoder og udfordringer. Den sidste del af kurset består af forelæsninger, seminarer og vejledningsforløb; hertil kommer særskilte timer i praktiske færdigheder, der knytter sig til kurset. I løbet af kurset skriver de studerende portfolio-opgaver, der understøtter projektarbejdets forløb Underviserne fastsætter antal, indhold og form på portfolio-opgaverne; samt formen for feedback til de studerende. Mundtlige præsentationer af projektarbejdets resultater indgår også i undervisningen.

Målbeskrivelser

Når undervisningsforløbet er gennemført, skal den studerende kunne:

 Opstille en antropologisk informeret problemformulering i relation til et  givet projektopdrag. Problemformuleringen skal målrettes opdragsgiveren (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)

 • Udvælge relevant materiale i forhold til problemstillingen, herunder identificere og anvende antropologisk og andet egnet kildemateriale og forholde sig kritisk til samme
 • Demonstrere nuanceret og problematiserende indsigt i den givne problemstilling
 • Udarbejde en analyse på baggrund af problemformuleringen med sigte opstillingen af operationaliserbare løsninger
 • Opstille begrundede forslag og anbefalinger i forhold til den valgte problemformulering, der er målrettet den konkrete opdragsgiver (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)
 • Reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejdet og opgaveløsningen
 • Indplacere og diskutere det specifikke opdrag og projektarbejde i relation til anvendelsen af antropologisk viden i mere generel forstand
 • Reflektere over etiske spørgsmål, der knytter sig til projektarbejdet

 

 

Obligatorisk pensum: 300 sider for fælles forelæsningsrække og intro-forløb, og 500 sider for temaundervisning (seminarer).

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage ca. 300 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde og behandlet med behørig kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter (redegørelser, projektbeskrivelser, evalueringer, osv.) og andre former for policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer på det pågældende område, samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier, osv.

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Anvendt Antropologi følges.
Forelæsninger, seminarundervisning og supervision
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 168
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 298
 • Seminar
 • 28
 • Vejledning
 • 16
 • Øvelser
 • 12
 • I alt
 • 550
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projektrapport, der omfatter to dele:
Kurset munder ud i to samtidige skriftlige afleveringer:
1) En rapport rettet til projektets opdragsgiver
2) Et reflekterende essay primært rettet til antropologiske fagfæller

Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i udgangspunkt i grupper på 4-6 personer, men kan undtagelsesvist udarbejdes individuelt eller i mindre grupper. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Læs mere om gruppeeksaminer i studieordningen.

Længde på rapport til opdragsgiver:
Min. 37.800 og max. 46.200 anslag uanset gruppens størrelse

Længde på reflekterende opgave:
Min. 37.800 og max. 46.200 anslag for en gruppe på 4 personer; der fradrages eller tillægges min. 7.200 og max. 8.800 anslag pr. person ved mindre hhv. større grupper.
Krav til indstilling til eksamen

Krav til indstilling til eksamen Den studerende skal deltaget aktivt i hele undervisningsforløbet og have godkendt portfolio-opgaver for at kunne deltage i eksamen. Den studerende skal ligeledes have godkendt deltagelse i et mundtligt oplæg om projektet og en mundtlig opponering for at deltage i eksamen. Underviseren på kurset fastlægger omfang og form af portfolio-opgaver, opponering og oplæg.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt reeksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin.
Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne