AANB11001U Antropologi I

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Anthropology I

Kursusindhold

De tematiske aspekter, der tages op på henholdsvis ’Antropologi I’ og ’Antropologi II’, skal introducere de studerende til antropologiske tilgange til: Tid og rum, slægtskab, social organisation, køn og alder, politik/magt, økologi, økonomi, etnicitet/identitet, kosmologi/religion, den globale distribution af samfundstyper, repræsentation/genre. Desuden præsenteres en etnografisk region på hvert semester. Fordelingen af felterne på de to kurser, fastsættes af underviser. På Antropologi I er der endvidere introduktion til Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek og til elektronisk referencehåndtering.

Målbeskrivelser

Formålet med Antropologi I er dels at introducere den studerende for centrale tematiske felter i antropologien, dels at introducere til en etnografisk region. De studerende læser en monografi i løbet af kurset, der er knyttet til den valgte region og de tematiske aspekter, de har været igennem i antropologiske temaer.

Efter afslutningen på kurset, skal den studerende udarbejde en opgave, der viser, at han/hun kan:
· referere og sammenstille forskellige tekster med henblik på at identificere forskelle og ligheder i de måder teksterne anskuer emnet på.
· identificere og redegøre for forskellige antropologiske problemstillinger i pensum.
· Anvende analytiske begreber præsenteret på kurset i en analyse af empirisk materiale præsenteret på kurset.

I introduktionsopgaven skal den studerende vise, at han/hun kan redegøre for og referere centrale argumenter i et udvalg af tekster. Kravene til de skrivetekniske øvelser fastsættes af underviserne på kurset.

Der læses en monografi, uddrag af grundbog, artikelmateriale. I alt 1300 sider.

Forelæsninger, holdundervisning, vejledning og studenteroplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 32
 • Forberedelse
 • 372
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminarhold
 • 84
 • Studiegrupper
 • 6
 • Vejledning
 • 6
 • Øvelser
 • 4
 • Øvelseshold
 • 28
 • I alt
 • 560
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen er en bunden individuel fire døgns opgave, der består af 4-8 spørgsmål. Eksamensopgave: min. 18.000 og max. 22.000 anslag.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have godkendt introduktionsopgaven samt to skrivetekniske øvelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

1. reeksamen:
En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende bliver automatisk tilmeldt 1. reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.
2. reeksamen: En ny opgave med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Eksamensform er den samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA