AANB05059U Statistik for antropologer - og andre med kvalitative kompetencer

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Statistics for Anthropologists- and Others with Qualitative Competences

Uddannelse

Kurset er åbent både for bachelor- og kandidatstuderende

Kursusindhold

Kursets formål er at give studerende fra kvalitativt orienterede fag indføring og praktisk erfaring med kvantitativ metode, herunder brug af statistikprogrammet SPSS. Kurset giver en grundig forståelse af kvantitativ metode fra et kvalitativt perspektiv og udstyrer den studerende med statistiske værktøjer, som kan bruges til at belyse antropologiske og andre kvalitative problemstillinger, så de styrkes. Kurset er anvendelsesorienteret og tager den studerende gennem den kvantitative analyseproces. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursusforløb vil den studerende kunne lave beskrivende statistisk analyse, der kan supplere antropologiske og andre kvalitative undersøgelser. Den studerende vil, bl.a. ved at gennemføre sin egen webbaserede spørgeskemaundersøgelse, blive i stand til at:

• opstille kvantitative undersøgelsesdesign med hypoteser og kausalmodeller 

• diskutere indsamlingsmetoder, stikprøve og bortfald 

• opstille spørgeskema ud fra kvantitative spørgsmålskategorier 

• udføre deskriptiv, statistisk dataanalyse i SPSS (frekvenser, krydstabeller, gennemsnit, varians og standardafvigelse) 

• få kendskab til simple statistiske test i SPSS (repræsentativitets test og chi²) 

• formidle kvantitativ data via grafer, tabeller og forklaring 

• kritisk reflektere over kvantitative begreber som f.eks. signifikans, repræsentativitet, validitet, pålidelighed og sandsynlighed

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensu

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Der forudsættes ikke særligt kendskab til kvantitativ metode, SPSS eller Excel. Kurset tager udgangspunkt i antropologien, men studerende fra andre kvalitativt orienterede fag – humaniora – er også velkomne.
Hver undervisningsgang består af en forelæsning og oplæg af de studerende efterfulgt af praktiske øvelser i SPSS.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 50
 • Forberedelse
 • 63
 • Forelæsninger
 • 7
 • Seminar
 • 12
 • Studiegrupper
 • 30
 • Vejledning
 • 1
 • Øvelser
 • 40
 • Øvelseshold
 • 7
 • I alt
 • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio-eksamen:

Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 3-7 delafleveringer. Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende max. 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende max. 50.000 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er udpeget en sekundær intern bedømmer på denne eksamen, der vil deltage i bedømmelsen, hvis den primære bedømmer finder dette er nødvendigt.
Reeksamen

1. reeksamen: Et eksamensessay med skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende tilmelde sig reeksamen.


2. reeksamen: Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA/ KA/ eksterne studerende