AANA20002U Grundbegreber i sundhedsantropologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Basic Concepts in the Anthropology of Health

Uddannelse

Master i Sundhedsantropologi, modul 2

Kursusindhold

Disciplinen giver en introduktion til sundhedsantropologien. Der fokuseres
på de centrale begreber, teorier og tematikker inden for
sundhedsantropologien. Kurset giver gennem en indføring i udvalgte
teoretiske retninger et historisk overblik og behandler emner som
medicinsk pluralisme, medicinske systemer, sygdoms- og
sundhedsopfattelser som sociale og kulturelle konstruktioner, sygehistorier og kropsopfattelser. I gennemgang af emnerne lægges der vægt på at give den studerende redskaber til at igangsætte diskussioner og refleksion på egen arbejdsplads, forstå samspillet mellem forskellige sundhedssystemer, som f.eks. det etablerede sundhedssystem og det alternative, såvel som betydningen af sociale og kulturelle sammenhænge for behandler- og patientrelationer i forskellige sundhedsmæssige relationer. Der vil blive lagt vægt på at de studerende i grupper arbejder med formidling af udvalgte monografier. Der arbejdes med responsgrupper.

Læs mere her: Læs mere her: http://sundhedsantropologi.dk/

Målbeskrivelser

De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og
færdigheder inden for følgende områder:


· Forståelse af centrale teorier og begreber inden for
sundhedsantropologien

· Gennem forståelse af sundhedsantropologisk teori- og
begrebsforståelse være i stand til at analysere konkrete
problemstillinger vedrørende sundhed, sygdom og helbredelse.
· Være i stand til at analysere et antropologisk værk og relatere det til
større teoretiske og samfundsrelaterede sammenhænge.


Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve
sig følgende faglige og sociale kompetencer:
· Kunne anvende specifikke sundhedsantropologiske teorier og
begreber på konkrete problemstillinger
· Kunne demonstrere forståelse for sammenhængen mellem generelle
antropologiske begreber og teorier og sundhedsantropologiske
analyser.
· Mundtligt kunne fremlægge en antropologisk analyse og forhold sig
til dens teoretiske position, metodiske tilgang og bidrag til
antropologien

Pensum ca. 1400 sider (heraf selvvalgt monografi ca. 200 sider)

Undervisningen på modul 2 består af

· Fire seminarer (fredag-lørdag)
· 10 forelæsninger fordelt på 10 eftermiddage

I alt ca. 70 timers undervisning
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Udover de(n)
faste underviser(e) anvendes gæsteforelæsere på seminarerne.
Studerende indskrevet på Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi vil blive kontaktet omkring tilmelding og betaling for uddannelsen. Andre interesserede har muligheden for at følge forelæsningsrækken under Åben Uddannelse, læs mere her: http:/​​/​​sundhedsantropologi.dk/​​
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forelæsninger
 • 20
 • Seminar
 • 52
 • Undervisningsforberedelse
 • 303,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dages skriftlig hjemmeopgave.
Bunden skriftlig opgave. Eksamensspørgsmålene formuleres og
udleveres af underviserne. Opgaven kan skrives individuelt eller i gruppe med max. 3 personer.
Ved gruppeopgave skal det fremgå tydeligt af opgaven, hvilke studerende der har skrevet hvilke afsnit. Indledning, konklusion samt evt.
delkonklusioner/​​opsummeringer kan skrives i fællesskab. Maksimum 20% af
opgaven må bestå af fælles dele.

Ved individuel besvarelse maks 24.000 anslag.
Ved gruppebesvarelse maks 48.000 anslag

Prøven kan aflægges på dansk, norsk, svensk eller engelsk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Varighed: 14 dages skriftlig hjemmeopgave.

Reeksamen

1. Reeksamen: Den studerende får 14 dage efter bedømmelsen er offentliggjort til at udarbejde en ny opgave ud fra nye spørgsmål.

2. Reeksamen: Den studerende får 14 dage til at udarbejde en ny opgave
ud fra nye spørgsmål.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.